Overgangsboligen gir i hovedsak tilbud til innsatte i siste del av soningen.

Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført. Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler for det, eller at det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg soningen. Overføringen må være hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny kriminalitet.

Bodø overgangsbolig ligger i Bodø kommune og har ordinær kapasitet på 12 plasser. Både kvinner og menn kan sone her. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til overgangsboligen?
Bodø overgangsbolig ligger sentrumsnært og er lett tilgjengelig både for de som skal sone og besøkende. En av hovedveiene i Bodø går forbi overgangsboligen og gir mulighet for parkering for besøkende. Rutebusser passerer enheten flere ganger i timen.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Innsatte må medbringe gyldig legitimasjon. Ellers bør den innsatte ha med seg toalettartikler, klær til jobb og fritidsbruk. Videre kan den innsatte ha med seg eget mobiltelefon, pc etter søknad, sengetøy, håndklær, hobby-og fritidsutstyr, tv og musikkutstyr
 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Hvert rom er utstyrt for matlaging og inneholder derfor kjøkkenutstyr som kjeler og dekketøy. I tillegg får innsatte utdelt sengetøy og håndklær ved behov.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i overgangsboligen?
Innsatte tas imot av en av de som blir i teamet rundt vedkommende. Reglementet gjennomgås og underskrives. Innsatte registreres med nødvendige opplysninger. Kort karlegging i forhold til bistandsbehov og økonomisituasjonen gjennomgås. Det gis mulighet for fremstilling for matinnskjøp da innsatte selv må sørge for egen matlaging. Rutinemessig tas det urinprøve av innsatte ved ankomst til overgangsboligen.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i overgangsboligen?
De som soner ved Bodø overgangsbolig gis mulighet til innkjøp i ordinære butikker i forbindelse med fremstillinger og permisjoner. Overgangsboligen driver ikke eget vareutsalg.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Fengselsleder er delegert avgjørelsesmyndighet i forhold til bruk av egen mobiltelefon. Når det gjelder kontakt med offentlig nettverk, planlegging av løslatelse og andre formål som er forenlig med overgangsboligens målsetting, gis det adgang til å bruke enhetens telefon.
 
Hva kan den enkelte ha av private effekter på rommene? 
På grunn av plass på rommene, er det begrenset mulighet for klær, skotøy og fritidsutstyr. Mobiltelefon, pc (etter søknad) tv og musikkutstyr kan medbringes i begrenset omfang. Koffert eller reiseveske kan settes på overgangsboligens lager fram til løslatelse.
 
Hvilke skoletilbud har overgangsboligen?
Innsatte har muligheten til å følge ordinær undervisning ved videregående skole og universitet. I tillegg har overgangsboligen et samarbeid med Oppfølgingsklassen ved Bodø videregående skole der undervisningen tilrettelegges for hver enkelt elev. Det gis muligheter til å ta eksamen på grunnskole og videregående nivå, samt ta datakortet og få bistand til selvstudier.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i overgangsboligen?
Bodø overgangsbolig søker i samarbeid med NAV å få flest mulig av de innsatte ut i ordinært arbeid. Dette kan også være arbeid med bistand eller praksisplasser. Vi legger vekt på at den enkelte blir fulgt opp på arbeidsplassen, også i forhold til arbeidsleder og arbeidsgiver. I perioder uten sysselsetting i ordinært arbeid, kan det tilrettelegges for arbeid i overgangsboligens arbeidsdrift. Aktuelle oppgaver her er blant annet vedlikehold av bygningen, hagearbeid, snøbrøyting og vasking. Arbeidskompaniet kan også være et tilbud til innsatte som ikke har helse til ordinært arbeid eller til innsatte som er preget av tidligere livsførsel eller lang til i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Overgangsboligen hjelper til med å etablere skole- og arbeidsplass.
 
Hvilke fritidstilbud har overgangsboligen?
Overgangsboligens holdning er at dersom innsattes fritid har et positivt innhold, så styrker dette muligheten til et liv uten rusmisbruk og kriminalitet. Vi vektlegger derfor å bistå den enkelte med etablering av nye, eventuelt gjenopptagelse av gamle fritidsaktiviteter. Slike aktiviteter kan for eksempel være friluftsliv, kulturarrangementer, trening og deltakelse i ulike organisasjoner. Vi arrangerer jevnlig en del friluftsaktiviteter og turer i helgene.
 
Annet som er spesielt for overgangsboligen
Innsatte har mulighet etter søknad å delta i programvirksomhet som arrangeres ved overgangsboligen. Vi arrangerer Foreldreveiledningskurs for innsatte. Det kan også gis individuelle tilbud om samtaler angående offerbevissthet(RJ) og BaM (bygging av mestrings-tillit).

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID, er det mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. Ta kontakt med fengselet dersom du har behov for papirversjon av søknadsskjemaet.  

Besøk fra offentlige etater kan komme i stand på kort varsel etter avtale med ledelsen ved Bodø overgangsbolig.

Hva er besøkstidene i overgangsboligen?
Innsatte kan motta besøk fra skole- eller arbeidstidens slutt til rotid. Rotiden ved overgangsboligen er kl. 23.00 før arbeidsdag og kl. 01.00 før helge- og høytidsdager.
 
Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha det som er tillatt i følge norsk lovgivning, med enkelte unntak, som blant annet våpen, dyr, alkohol og rusmidler samt alkoholfritt øl.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Besøkende under 18 år har kun adgang til besøk i følge med egne foreldre. Barn må oppholde seg på innsattes rom eller på fellesarealet sammen med sine foreldre. Overgangsboligen har en barnestol samt et lite utvalg barnefilmer og spill til utlån.