Tallene er hentet fra den månedlige statusrapporten KDI leverer til Justis- og beredskapsdepartementet og fra etatens fagsystem Kompis.

Rapporten fra KDI til departementet følger som vedlegg.

Innsatte i fengsel

Onsdag 30. juni var kapasitetsutnyttelsen i fengsel 82 prosent, dette tilsvarer 2984 innsatte. 

Av de 2984 innsatte:

  • 548 (18 prosent) satt i varetekt
  • 722 (24,2 prosent) var utenlandske statsborgere
  • Kvinnelige innsatte: 146 (4,9 prosent)
  • Antall forvaringsdømte i fengsel: 141 menn, åtte kvinner
  • Syv innsatte under 18 år. Tre soner dom og fire sitter i varetekt
  • Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse hittil i 2021: 81,1 prosent
  • 521 personer er etterlyst i forbindelse med soning av ubetinget fengselsstraff (innbefatter domfelte som ikke har møtt opp til soning - tall fra Kripos)

Elektronisk kontroll (fotlenke):
Kapasitetsutnyttelsen på EK er pr. 2. juli 74 prosent, dette tilsvarer 368 aktive lenker. I juni var i gjennomsnitt 82 prosent av lenkene aktive.

Et faktaark om soning med elektronisk kontroll følger som vedlegg.

Soningskø
Pr. 2. juli var soningskøen på 1014 dommer (av disse avventer 46 dommer soning med elektronisk kontroll). Dette er en økning på 18 dommer siden forrige rapportering. Totalt avventer 968 dommer soning i fengsel, en nedgang på 45 dommer siden forrige rapportering.

I gjennomsnitt har de som i dag er i kø til soning i fengsel, vært i soningskø i 78 dager.

 

Koronatiltak i kriminalomsorgen
Oversikt over gjeldene tiltak og antall smittede i kriminalomsorgen finner du på www.kriminalomsorgen.no/korona.

Antall fengsler
33 fengselsenheter, med totalt 58 operative fengsler.

Driftskostnader pr. fengselsplass pr. år (2020)
Høy sikkerhet: 1,16 millioner kroner
Lav sikkerhet: 728 000 kroner

Straff i samfunnet
Etter utgangen av hvert tertial produseres en samlet statistikk for straffegjennomføring i samfunnet. Mer på denne lenken:

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/flere-gjennomforer-straff-i-samfunnet?publisherId=17847130&releaseId=17909376