Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er landsdekkende straffereaksjon fra og med 2016, etter å ha vært en prøveordning i Bergen og Oslo siden 2006.

ND er straffegjennomføring i frihet og et alternativ til soning i fengsel.

Svane

ND er et alternativ til ubetinget fengselsstraff for rusmiddelavhengige som dømmes for kriminalitet knyttet til rusavhengigheten. Det kan være kriminalitet begått i ruspåvirkning, eller for å finansiere rus.

Den som dømmes må være motivert og ønske å gjøre en innsats for å bli rusfri og gjøre endringer i livet.  Dom på ND krever samtykke fra den som skal dømmes og at kriminalomsorgen har utarbeidet personundersøkelse i forkant av dom.. Det er påtalemyndighetene som må be kriminalomsorgen om å utarbeide personundersøkelse.

ND blir satt som særvilkår for en betinget dom. Det blir gitt en prøvetid på mellom 2 og 5 år, som setter rammene for tiden ND-programmet skal vare. Domstolene fører kontroll med domfelte under straffegjennomføringen.

Innholdet i ND

ND-programmet er individuelt tilrettelagt. Innholdet er knyttet til rusbehandling, utdanning, opplæring, arbeid, fysisk helse, psykisk helse, kriminalitetsforebygging, nettverk, økonomi, fritid osv., og skal være rehabiliterende og kriminalitetsforebyggende.

Gjennomføringen av ND-programmet krever en felles innsats og et forpliktende samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Det er bl.a. samarbeid mellom kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og opplæringssektoren.

ND gjennomføres i fire faser:  

  • ​Iverksettelsesfase
  • Stabiliseringsfasen
  • Ansvarsfasen
  • ​Videreføringsfasen

Alle fasene skal være gjennomført i løpet av prøvetiden for at straffen skal anses fullbyrdet. Dette er en del av domstolskontrollen.

Domstolskontrollen

Til forskjell fra ved andre straffereaksjoner følger domstolene opp den domfelte gjennom straffegjennomføringen, med hyppige møter der en dommer fører kontroll med at vilkårene blir overholdt og at det er progresjon i rehabiliteringen. Den domfelte må møte flere ganger i retten sammen med kriminalomsorgen i løpet av ND-programmet – både i startmøte, statusmøter, faseoverganger og eventuelle bruddsaker.

Inntil videre er det domstolene der friomsorgen har hovedkontor som har ansvar for å følge opp straffegjennomføringen. Det betyr at enhver domstol i landet kan avsi dom på ND, men at bare 14 av dem har oppfølgingsansvar.

De 14 som har oppfølgingsansvar er: Tingrettene i Nord-Troms, Salten, Sør-Trøndelag, Romsdal, Fjordane, Stavanger, Nedre Telemark, Tønsberg, Kristiansand, Drammen, Hedmarken, Fredrikstad, Oslo og Bergen.

Ansvar for straffegjennomføringen

  • ND-senteret i Bergen har ansvar for gjennomføringen av alle ND-dommer i Hordaland.
  • ND-senteret i Oslo har ansvar for gjennomføringen av alle ND-dommer i Oslo og Akershus.
  • I resten av landet er det friomsorgskontorene som har ansvar for gjennomføringen.

ND-sentrene i Oslo og Bergen og alle landets friomsorgskontorer kan besvare spørsmål om ND-ordningen.