Motivator

Motivator er et programtilbud til innsatte som tidligere har deltatt i andre kognitive programmer. Målet med programmet er å vedlikeholde og utvikle ferdighetene som deltakerne har tilegnet seg i disse programmene, samt integrere kontaktbetjentenes arbeid i programdriften. Programmet kan benyttes både i fengsler og i friomsorgen.

Innhold og metode

Programmet består av samlinger med innhold som dreier seg rundt tema som kommunikasjon, tenkning, relasjon til andre og problemløsning. I tillegg til å repetere, trene på og videreutvikle tidligere lærte ferdigheter vil deltakeren også bli introdusert for nye tema. Programmet har som mål å øke deltakerens tro på at han har den kompetanse som er nødvendig for å mestre store og små utfordringer han møter både før og etter løslatelse. Manualen er utarbeidet ved programavdelingen på Ila fengsel.

Form og gjennomføring

Deltakeren går først gjennom 10 gruppesamlinger, en gang per uke. Hver samling er på 3 timer, Deretter videreføres et individuelt arbeide i samarbeid med deltakerens kontaktbetjent (nivå 2). Dette samarbeidet skal foregå gjennom samtaler som avholdes ca hver 14 dag. Innholdet i samtalene vil dreie seg om hendelser i dagliglivet, knyttet opp mot tema fra gruppesamlingene. Deltagerne får mulighet for veiledning i sitt arbeid med egen endring.

Programledelse

Samlingene ledes av to instruktører som har gjennomgått et fem dagers kurs med innføring i metode, trening og opplæring i bruk av manualen. De må ha grundig kjennslap til andre kognitive program og får også veiledning av kvalifisert fagperson hver annen uke. Kontaktbetjentene gis en tre dagers opplæring i programmets hovedtema, slik at samarbeidet kan foregå på en felles plattform.