Norske fengsler er organisert etter den såkalte "importmodellen", der flere offentlige organer har ansvar for å levere sine respektive tjenester til de innsatte i fengslene på samme måte som de leverer disse tjenestene til folk utenfor murene. 

Dette gjøres blant annet innenfor helse- og Nav-tjenester. Dette betyr at den innsatte kan etablere kontakt med for eksempel Nav før de løslates. Ved løslatelse overtar vedkommendes bostedskommune ansvaret.  

Det er flere veldedige organisasjoner som tilbyr tjenester til domfelte etter løslatelse, for eksempel Røde Kors` Nettverk etter soning og Kirkens Bymisjon.