Likeverdige forhold for kvinner og menn

En arbeidsgruppe har utarbeidet en rapport om likeverdige forhold for kvinner og menn under kriminalomsorgens ansvar.

Arbeidsgruppen har bestått av Hilde Lundeby, leder Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt (leder for arbeidsgruppen), Birgitte L. Storvik, førstelektor ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), Leif Skaug, leder Ravneberget fengsel, Tanja Rosså Ødegård, leder Stavanger fengsel, Karin Aaland, leder Buskerud friomsorgskontor, Håkon Melvold, leder Ringerike fengsel, Suzanne Five, seniorrådgiver i KDI (sekretær).

Gruppen hadde som mandat å fremme forslag til tiltak som kan sikre kvinnene forhold i varetekt og under straffegjennomføring som er tilrettelagt etter kvinners behov (som for menn) og er i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvinner under straffegjennomføring i fengsel, i samfunnet og i varetekt.

Rapporten inneholder en lang rekke forslag til konkrete tiltak, blant annet at det bør etableres 300 kvinneplasser i fengsel innen 2030, at det bør bygges et nytt stort kvinnefengsel i Oslo-området og at det bør utvikles større bredde i aktivitetstilbudet tilpasset kvinners behov og ønsker.

Rapporten er nå videresendt fra KDI til Justis- og beredskapsdepartementet.

Sidene 5 – 9 inneholder et sammendrag.