I meldingen vektlegges tre områder:

  1. Det skal i større grad tas hensyn til ofre for kriminalitet – fornærmede og etterlatte -  der det skal utarbeides nytt lovverk for varsling.
  2. Et offentlig utvalg skal settes ned for å se på forholdene til innsatte som har utfordringer med psykisk helse. Ulike modeller for samhandling mellom kriminalomsorg og helsetjenester skal utredes. Ut fra dette skal man vurdere om organisering, finansiering og regulering bør justeres.
  3. Yrkesskadeerstatning for ansatte i kriminalomsorgen. – På samme måte som for politiet vil vi utrede en egen yrkesskadeerstatning for ansatte i kriminalomsorgen, sier Mæland

Du kan laste ned hele rapporten her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-39-20202021/id2861926/