Inkluderingsdugnaden innebærer felles innsats for å få flere i jobb. Regjeringen har satt et mål om at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

For at vi skal nå dette målet om økt antall ansettelser av denne målgruppen i kriminalomsorgen, må oppmerksomheten rundt dette forsterkes. I 2021 skal antall ansettelser av personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne økes.

Hva betyr dette for kriminalomsorgen?

  • Vi tar samfunnsansvar og speiler samfunnet
  • Ulike erfaringer er med å utvikle kompetansen vår og gir oss nye perspektiver
  • Det er i tråd med verdiene våre: Åpenhet- Trygghet – Nytenking
  • Det er med å bygge omdømme vårt

Hvordan skal det gjøres?

Informasjonspakke 
Det er utarbeidet en informasjonspakke i personalhåndboken til kriminalomsorgen, som skal være et hjelpemiddel for ledere og rekrutteringsansvarlige i etaten

Obligatorisk kurs
Alle ledere med personalansvar, ansettelsesråd og HR skal ta e-læringskurset i mangfoldsrekruttering som er utarbeidet av DFØ.

Annonsemaler 
Annonsemalene til kriminalomsorgen er oppdatert med våre nye verdier og ny tekst om inkludering og mangfold.