Konferanse om unge voksne i fengsel

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)  og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS inviterer til fagkonferanse om tverrsektorielt samarbeid om unge voksne i fengsel.

Utsyn fra Skien fengsel

Sted: Kriminalomsorgens hus Lillestrøm – Solheimsgata 21, 2000 Lillestrøm

Tid: Torsdag 28. september, kl 0900-1500

Målgruppe for konferansen: Ledere og ansatte i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere i statlig og kommunal sektor, frivillig- og brukerorganisasjoner og forskere.

Påmeldingsfrist: 1. september – påmelding via www.krus.no

Spørsmål om konferansen kan rettes til Siv Gaarder – siv.gaarder@krus.no tlf 400 25 593

Forebygging av ny kriminalitet hos unge voksne i fengsel er felles ansvar for alle velferdssektorene i Norge. Hjelpetilbudet til unge voksne er rikholdig, men mange aktører med hvert sitt oppdrag kan få tjenestene til å virke uoversiktlig og fragmentert.

Samordning av velferdstjenester er viktig satsningsområde for offentlig sektor. Det er bred erkjennelse av at virkningsfulle tiltak best skapes i fellesskap med alle involverte. Brukermedvirkning, innovasjon og samskaping er ord som brukes stadig mer. Det kreves kunnskap og holdninger for å få det til i praksis.

Konferansen vil markere avslutning for «Ung Ut», et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Arbeids og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland, Husbanken, Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Vi ønsker at konferansen skal bidra til videre utvikling av prosjektets innsatser for tverrsektorielt samarbeid om unge voksne i fengsel.

Workshops:

    • Samarbeid mellom fengsel, kommune og andre aktører om oppfølging og tilbakeføring av unge voksne i fengsel – hva bør en felles modell/veileder for samarbeid inneholde?
    • Brukerinvolvering i kriminalomsorgen – bør innsatte involveres mer i utforming av tjenestene de er brukere av? Hvordan?
    • Utenlandske statsborgere - i norske fengsler er det over 30 % utenlandske statsborgere. Hvordan kan utlendingsmyndighetene og kriminalomsorgen samarbeide systematisk på flere områder?

Konferansens keynote speaker er Jacob Torfing, professor ved Universitetet i Roskilde, Danmark.

Lenke: http://forskning.ruc.dk/site/person/jtor