Norsk kriminalomsorg deltar aktivt på flere internasjonale arenaer, blant annet gjennom Europarådet, Nordisk sikkerhetsmøte, Nordisk friomsorgsmøte, Nordic Prison Education Network, Nordisk forum for programvirksomhet, Nordisk leder- og fagsamarbeid, Nordisk samarbeidsråd for kriminologi, Nordisk samarbeidsmøte på soningsoverføringsfeltet, European Prison Regime Forum, European Organisation of Prisons and Correctional Services (Europris), International Correctional and Prisons Association (ICPA) og Conférence Européenne de la Probation (CEP). 

I tillegg til at Norge er bundet av internasjonale konvensjoner og standarder, har også norsk kriminalomsorg ved KDI en rekke internasjonale engasjement som er eksternt finansiert. 

Kontaktperson for KDIs internasjonale arbeid er seksjonssjef Kim Ekhaugen.   

Nærmere informasjon om de ulike prosjektene Norge er involvert i, finner du i venstre marg (PC) eller i menyen (mobil). 

Innholdet i KDIs internasjonale portefølje

Det internasjonale samarbeidet til KDI koordineres av Internasjonal stab.
 • EØS-midlene; kriminalomsorgens samarbeid med Latvia, Romania, Litauen, Polen, Tsjekkia og Bulgaria + Kroatia. På oppdrag fra Utenriksdepartementet er KDI ved IS med og forvalter totalt 156 mill. EUR i nevnte land gjennom prosjektsamarbeid. Tre stillinger er finansiert av UD til dette arbeidet.
   
 • Russland; kriminalomsorgens bilaterale samarbeid med russisk straffegjennomføringstjeneste (FSIN). Samarbeidsprogrammet er fullfinansiert av UD, som også finansierer en stilling til programmet.  
   
 • Ukraina- NORLAU; kriminalomsorgens bilaterale samarbeid med det ukrainske Justisministerium om å støtte innføring og styrking av friomsorgen i Ukraina. Prosjektet er fullfinansiert av UD. I første prosjektperiode (2017 – 2019) mottok KDI 24 mill NOK som finansierte 5 norske stillinger i tillegg til 3 lokalt tilsatte. I den nye prosjektperioden fra januar 2020 til juni 2022 har prosjektet fått et budsjett på 35,7 mill. NOK som består av finansiering av 6 norske stillinger, samt en fulltids stilling som skal brukes for midlertidige eksperter. I den nye prosjektperioden har vi økt antall lokalt ansatte til 5 og planen er å ansette flere i prosjektpiloter utenfor Kyiv. 
   
 • USA; kriminalomsorgens offisielle samarbeid med organisasjonen Amend (utspring ved Universitetet i California, San Fransisco) og gjennom det pt. statene California, Oregon og Nord-Dakota (andre stater er med i mindre grad).
  Amend finansierer med hjelp av private sponsorer i USA to stillinger i Norge fra 2020.
   
 • Internasjonalt arbeid: Sekretariatsfunksjon for internasjonale henvendelser til KDI (delegasjonsbesøk, studiebesøk, media etc.)

Målsettinger for samarbeidet

 1. EØS-midlene: Bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, og å styrke det bilaterale samarbeidet mellom mottaker- og giverlandene. Herunder er målet å bidra til at kriminalomsorgen i mottakerlandene utvikles og praktiseres i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder, (deriblant tiltak for å redusere tilbakefall til ny kriminalitet og utfordringer knyttet til overfylte fengsler).
   
 2. Russland: Bilateralt kompetansesamarbeid organisert som twinning-samarbeid mellom norske og russiske fengsler/friomsorgskontorer. Hovedmålsettingen er å ha profesjonell erfaringsutveksling mellom norsk og russisk kriminalomsorg, samt å støtte opp under reform av russisk kriminalomsorg. 
   
 3. Ukraina: Styrking av friomsorgen og etablering av alternative straffereaksjoner i Ukraina gjennom strategiske prosjektaktiviteter, rådgivning og kompetanseoverføring av et tverrfaglig team (fagpersoner fra kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg), politiet (påtale) og domstolen (dommer) som skal bidra til rettsstatsutvikling i Ukraina.
   
 4. USA: Bidra til å gi innblikk, kunnskap, ferdigheter og motivasjon til ledere, politikere, sponsorer og kriminalomsorgsmedarbeidere til å initiere og skape en varig endring i fengselssystemer. I samarbeid med Amend er målet videre å endre kulturer i kriminalomsorg på ulike nivåer, og redusere de skadelige effektene straffegjennomføring har på innsatte, ansatte og samfunn I utvalgte stater i USA.

Internasjonal stab

Internasjonal Stab (IS) er KDI direktørs nærmeste rådgiver i internasjonale spørsmål. Avdelingsdirektør for IS rapporterer direkte til øverste leder i KDI om fremdrift, økonomi og andre relevante forhold for norsk kriminalomsorg. 

IS har ansvar for kriminalomsorgens programfestede samarbeid med til sammen 10 land, der 23 norske partnere (fengsler og friomsorgskontorer) og alle regionene er involvert og representert i prosjektsamarbeid. 

IS har en rådgivende og styrende rolle knyttet til KDIs internasjonale engasjement, og alle stillinger i IS, bortsett fra avdelingsdirektør er fullfinansiert av eksterne midler og ikke fra KDIs budsjett. Per august 2020, er det i tillegg til 1 avdelingsdirektør 6,5 fulltidsstillinger i IS. Disse stillingene er ansvarlige for de ulike samarbeidsprogrammene. I tillegg er det også en fulltids stilling tilhørende KRUS som jobber med internasjonalt samarbeid sammen med IS.

Gjennom deltakelsen i det internasjonale samarbeidet, har norsk kriminalomsorg stor innflytelse på det som skjer i de ulike programmene som er nevnt innledningsvis. I EØS-samarbeidet er KDI med på å forvalte bruken av ca 150 millioner EUR innenfor kriminalomsorgsområdet i følgende mottakerland: Latvia, Litauen, Romania, Polen, Bulgaria og Tsjekkia. KDI har i dette samarbeidet status som DPP – Donor Programme Partner.

Dette er en kontraktfestet rolle, som er beskrevet i en kontrakt mellom Direktør for KDI og Direktør for FMO – Financial Mechanism Office i Brussel, som administrerer EØS-midlene på vegne av Utenriksdepartementet. Representanter for KDI og regionene er involvert i styringskomiteer for prosjektene som implementeres i alle ovennevnte mottakerland, og dette gjør at man har en direkte påvirkning på hvordan EØS-midlene forvaltes i landene. Mottakerlandene har stor respekt for de synspunkter og meninger som Norge uttrykker, både i kraft av sin ekspertise som DPP, og også som donor stat.

I tillegg til ovennevnte beløp, kommer midlene som Utenriksdepartementet har bevilget til implementering av prosjektene i Ukraina og Russland, som til sammen utgjør rundt 41 millioner NOK over en treårsperiode. Med slike summer forvalter man store prosjektbudsjetter, og avdelingsdirektør for IS har fullmakt til å styre bruken av midlene sammen med mottakerlandene, og i tett og direkte dialog med KDIs direktør/assisterende direktør. 

Arbeidsoppgaver i Internasjonal stab

Inntil 90 prosent av arbeidsoppgavene i IS er knyttet opp til KDIs kontraktfestede engasjement i forvaltningen av EØS-midler (3 stillinger), Russlandsprogrammet (1 stilling), Ukraina – Norlau (1 stilling i KDI, 5 norske og 8 lokale stillinger i Kyiv) og USA-programmet (2 stillinger), der tilhørende spesifikke stillinger er eksternt finansiert for de programfestede formål.

Stillingsinnehaverne er spesielt rekruttert for å forvalte de respektive programmer, og har spesialkompetanse på dette. KDI ved IS rapporterer både på indikatorer for programmenes innhold, administrasjon samt forvaltningen av midlene til Utenriksdepartementet, Financial Mechanism Office i Brussel, samt donorer i USA. 

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnerne for IS i mottakerland er hovedsakelig nasjonale justisdepartementer og fengselsadministrasjoner, som i møter har deltagelse på svært høyt nivå.

IS har ofte møter med justisministre, vise-justisministre (statssekretærer) og generaldirektører samt departementenes øverste ledelse. IS samarbeider tett med de norske ambassadene og ambassadørene i mottakerland (EØS, Russland, Ukraina).

I Norge er samarbeidspartnerne hovedsakelig UD, Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgens regions-administrasjoner og norske partnere som er involvert i prosjektsamarbeid (fengsler, friomsorgskontorer, overgangsboliger).