Fengselet ligger i Vestre Slidre kommune og er en enhet med lavt sikkerhetsnivå.

Fengselet på Slidreøya har ordinær kapasitet på 25 plasser for menn. Fengslets målgruppe er for de med en gjenstående soningstid fra 5 måneder til 2 år, men også korter eller lengre dommer med spesielt fokus på den forestående løslatelsen.

Alle innsatte må avstå fra bruk av narkotiske stoffer og andre berusende eller bedøvende midler under soning. Innsatte må utføre pålagt arbeid eller program, og ellers rette seg etter de regler som gjelder ved fengslet.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Reiserute til fengslet: E-16 fra Fagernes mot Lærdal og motsatt. Stoppested for buss heter «Nesja» i Vestre Slidre. Man kommer hit med bussene Øst-Vest ekspressen fra Lillehammer/Gjøvik og fra Bergen. Videre med Valdresekspressen fra Oslo og Sogndal. Man blir hentet av fengslet ved bussen. 

Blir du kjørt hit på annen måte enn med buss, vennligst ring oss på forhånd og si hvordan du ankommer til soning. Det er ikke mulighet for oppbevaring av private motorkjøretøy i fengslet under soningen.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg soningsinnkalling og godkjent legitimasjon med bilde. Frammøtetid ved nyinnsettelse til soning er senest kl. 14.10. Å unnlate å møte til rett tid kan få konsekvenser for løslatelsestiden.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Toalettsaker, barbersaker, anvendelig fritidstøy, treningstøy og annet tøy tilpasset årstiden, nødvendig undertøy, evt. pyjamas.

Lesestoff (vi har bibliotek), tobakk inntil 5 pakker (rulletobakk) eller 10 pakker ferdigrøyk eller 10 bokser snus. Ski/fiskestang kan medbringes for bruk på fritid.

Kriminalomsorgen Innlandet fraskriver seg alt ansvar for private effekter som tillates medbragt og oppbevart på den innsattes rom. Klær med symbol relatert til MC-miljøer tillates ikke. Det samme gjelder klær om kan virke støtende med tanke på region, kjønn og lignende.

Alkohol eller andre berusende, bedøvende, oppkvikkende eller prestasjonsfremmende midler skal ikke medtas.

Av hensyn til begrensede lagringsmuligheter bør man ikke ta med mer tøy og utstyr enn nødvendig. Utskifting av tøy i forhold til årstider kan gjøres gjennom mulighet når man mottar besøk av pårørende. Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon, PC, radio/CD-spiller, Mp3-spiller/IPod eller smartklokker (kun armbåndsur som viser tid og dato er tillatt). 

Kan jeg ta med kontanter?
Kriminalomsorgen Innlandet er kontantfritt. Vi tar ikke imot kontanter når du møter til soning. Kontanter medbrakt til soning vil bli plassert på lager sammen med dine effekter (bag, sekk, koffert, mobil etc.) og vil ikke kunne benyttes i fengselet. Du kan heller ikke få inn kontanter ved besøk. Dersom du ønsker kan du overføre penger til fengselets konto når du møter til soning. Disse pengene kan brukes til handling av varer i ekstern matbutikk via bestillingslister og til kjøp av ringetid.

Kontonummeret til fengselet i Valdres er: 1506.29.84519. Husk å merke innbetalingen med fullt navn. Du vil heller ikke ha anledning til å få med kontanter ved løslatelse. Vi oppfordrer deg til å ha med bankkort når du møter til soning. Det du har igjen av penger på fengselets konto ved løslatelse vil bli overført din egen bankkonto.

 

Helsetjenester
Vårt helsetilbud her ved fengslet innbefatter en sykepleier som jobber tre dager i uken ved fengslet, og at det er 12 mil til nærmeste sykehus. Fengslets tilsynslege har kontortid ved fengslet en halv dag pr uke.

Eventuelle medbragte medikamenter/medisiner foreskrevet av fastlege kan medbringes i original innpakning, men må innleveres ved ankomst fengslet og må godkjennes av fengslets lege/sykepleier før bruk. For at fengslets sykepleier skal være best mulig forberedt, vil de gjerne vite på forhånd om eventuelle sykdommer og/eller bruk av faste medisiner. Send eventuelt slike opplysninger til Helseavdelingen, Kriminalomsorgen Innlandet, avdeling lavere sikkerhet, Valdres, Øynevegen 82, 2960 Røn. Eller kan sykepleier kontaktes direkte på tirsdager, torsdager og fredager mellom kl. 0900-1530 på tlf: 61 34 59 29. Brev vil kun bli åpnet og behandlet av sykepleier, og de gitte opplysninger vil derfor forbli behandlet konfidensielt.

Ta ellers med medisinliste fra fastlege, samt andre helseopplysninger som er av relevans. 

De som har en matallergi bes ta med dokumentasjon på dette.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved ankomst til fengselet blir den fremmøtte visitert, registrert og avkrevd for urinprøve og utåndingsprøve. Personer som møter beruset kan bli utelukkes fra felleskapet i en periode på et egnet rom i fengselet, bli avvist og /eller overlatt i politiets varetekt.  Å møte beruset kan få konsekvenser for løslatelsestiden.

Det blir videre gitt informasjon om fengselet og gjennomført en samtale med fengselshelsetjenesten. Innsattes behov for medikamenter og eventuelt behov for spesielt kosthold kartlegges. Deretter får man tildelt et rom. Avdeling Valdres kan i perioder være pålagt dublering (dobbeltrom) av regionskontoret Øst, så innsatte kan derfor ikke garanteres enerom i starten av soningen. Påfølgende virkedag utdeles medbrakte gjenstander og man tildeles jobb/skoleplass.

Hva får den domfelte utlevert?
Den domfelte får utlevert sengetøy og arbeidstøy. På fritiden kan privat tøy benyttes. 

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Det gis anledning til å handle i nærbutikken for de innsatte en dag i uken. Den innsatte kan kjøpe varer som tobakk, frukt, pulverkaffe, sjokolade og lignende. De innsatte får alle måltider av fengselet, men det er anledning til å lage egen mat på fritiden i et skolekjøkken. Som hovedregel skal alle innkjøp gjøres for arbeidspenger. 

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Den innsatte har anledning til å benytte fengselets telefonautomater i fritiden. Ringetid kjøpes for opptjente arbeidspenger. Telefonautomatene kan kun benyttes til utgående samtaler. Stenges ved leggetid.

Hvilke skoletilbud har fengslet? 
Fengslet har egen skoleavdeling, herunder også selvstudieplasser. Valdres videregående skole står for skoletilbudet. Skoleavdelingen kan også bistå med å finne praksis/lærlingplasser til innsatte og skreddersy opplæring for hver enkelt og dermed sørge for at skole og arbeidsdrift går «hånd i hånd». 

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet? 
Under straffegjennomføringen er det aktivitetsplikt. Fengselet tilbyr innsatte arbeid med diverse treproduksjon, vedproduksjon, malerverksted eller diverse montering. Videre sysselsettes noen med renhold, utearbeid, gartnerdrift (vår, sommer og høst) og arbeid på fengselets kjøkken. Det er i tillegg mulig å bli sysselsatt på skolen ved fengselet.

Hvilke fritidstilbud har fengslet? 
Fengslet har et variert fritidstilbud. Aktivitetene foregår utenom ordinær arbeidstid alle dager. Uteområdet består av en liten fotballbane, mulighet for fiske og rotur, samt et relativt stort skogsområde hvor den innsatte kan gå turer og trene. Det er egen joggeløype på området. Fengslet har eget trimrom, felles TV-stue hvor det innimellom arrangeres egne film, quiz og bingokvelder. På ettermiddager og lørdag er fengslets bibliotek åpent. Fritidsframstillinger kan gjennomføres til lokal kino og bowlinghall, samt turer i det lokale fjellområdet. 

Vi har servicetorg som er bemannet med en ansatt fra NAV ca. en dag i uken. 

Informasjon til besøkende

Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte ved Kriminalomsorgen Innlandet må søke om besøkstillatelse. Du kan ikke bestille tid for besøk før besøkstillatelse er innvilget.

Besøkende kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.

Besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt, men de må registrere seg for å få brukt mulighetene i selvbetjeningsportalen.

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering via søknadskjema, det vil kunne ta lengre tid med tanke på postgang og registrering. Ta kontakt med fengselet for å få tilsendt søknadsskjema.

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere original vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadskjemaet.

Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengselet får så på bakgrunn av dette eventuelle merknader fra politiets register. Dette danner så grunnlaget for vurdering av kontrolltiltak på besøket. Alle vil motta svar i posten om de er godkjent/ ikke godkjent for besøk. Svar vil komme i løpet av en periode på inntil 3 uker etter mottatt søknad.

Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten. Ved ankomst fengselet må besøkstillatelse og legitimasjon fremvises.

Hva er besøkstidene i fengslet? 
Det gjennomføres normalt besøk av 2 timers varighet pr. uke. Det kan gjøres unntak fra ovennevnte når den besøkende har lang reisevei (10 mil eller mer) eller ved at det er ledig besøkstid. Besøkstidene i fengselet er som følger:
Tirsdag og fredag kl. 1700–2100, lørdager kl. 1200-2000 og søndager/helligdager kl. 1000–2000.

Hva kan den besøkende ha med seg? 
Den besøkende kan ha med seg toalettartikler med gjennomsiktig emballasje, lesestoff og klær som den innsatte mottar etter besøket. Mat som de besøkende har med seg, må nytes under besøket. Det som ikke er fortært under besøket tas med ut igjen. Drikke tillates ikke medbrakt, men brus kan kjøpes i fengselet og tas med til besøksrommet. Fengselet holder kaffe og te. Det er tillatt å ta med dyr inn på fengselsområdet. De skal kun oppholde seg i besøkshagen ved besøksrom 2. 

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn? 
Fengslet har 2 besøksrom som er koselig møblert. Det ene er spesielt tilrettelagt for familier, og det gis adgang til å gjennomføres besøk på tilrettelagt besøkshage egnet for barnefamilier. 

Annet
Avdeling Valdres kan tilby programvirksomhet i form av deltagelse i refleksjonsgruppen «Tenk Ut».

«Tenk Ut» benyttes i kriminalomsorgens tilbakeføringsarbeid som et motivasjonsverktøy for å nå innsatte med livsutfordringer, spesielt knyttet til rus, psykiske problemer og kriminalitet. Modellen skal ved å mobilisere innsattes egne krefter og sosiale ressurser, bidra til å styrke mestring, lette tilgangen til hjelp, bedre livskvaliteten og forhindre ny kriminalitet. Det vil være mulig å bli satt opp på en venteliste når man ankommer Valdres.

Fengslet dekker utgifter til kollektiv transport til hjemreisen, etter den for statens billigste reisemåte.

Det er aktivitetsplikt i fengslet, dvs. at de innsatte plikter å utføre pålagt aktivitet/sysselsetting.  

Les mer: på Facebook: Fengselet i Valdres  «Slidreøya»