Ila fengsel og forvaringsanstalt

Kriminalomsorgen region øst

Ila fengsel og forvaringsanstalt skal gjennomgå en teknisk rehabilitering fra sommeren 2021. Fengselets bygningsmasse skal da stenges, og alle forvaringsdomfelte i fengselet flyttes midlertidig til Romerike fengsel Ullersmo avdeling på Kløfta. Rehabiliteringen av Ila er beregnet å ta mellom 18 og 24 måneder. 

ila

Egne avdelinger

Mens Ila er stengt for rehabilitering, vil forvaringsdømte vil bli plassert i egne lokaler og arealer (forvaringsavdelinger) i Ullersmo som disponeres av Ila. Det vil fortsatt være Ila som har ansvaret for og følger opp de forvaringsdømte. Dette gjelder for eksempel daglig oppfølging, saksbehandling, utarbeidelse av risikovurderinger og forberedelse av saker som gjelder prøveløslatelse fra forvaring og forlengelse av tidsrammen for forvaringen.

De forvaringsinnsatte vil således også i perioden Ila er lokalisert i Ullersmos lokaler få den særlige tilretteleggingen og oppfølgingen som Forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring (forvaringsforskriften) stiller krav om. Flyttingen er ment kun å medføre en geografisk endring av plasseringen av de forvaringsdomfelte.

Informasjon til besøkende (under rehabiliteringen av Ila fengsel)

Både de forvaringsinnsatte og andre innsatte på Ullersmo kan motta besøk i Romerike fengsel Ullersmo avdeling på adressen Ullersmovegen 5, 2040 Kløfta. Flyttingen medfører ikke at det må søkes på nytt om besøkstillatelse for allerede innvilgede besøk i Ila. For mer informasjon og f.eks bestilling av besøk viser vi til nettsidene www.romerikefengsel.no og www.ilafengsel.no

Om Ila

Ila fengsel og forvaringsanstalt ble fra 01.01.02 hovedanstalt for forvaring. Forvaring er en tidsubestemt straff som skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet og samtidig gi den forvaringsdømte mulighet til å endre sin atferd og tilpasse seg et liv i frihet.

Anstalten har 124 plasser og ca. 230 ansatte. Ila skal arbeide med de innsatte gjennom høy grad av sikkerhet, samtidig som det er faglig fokus på observasjons- og kartleggingsarbeid, arbeidstrening, skole, programvirksomhet og strukturert miljøarbeid.