Ila fengsel og forvaringsanstalt ble fra 01.01.02 hovedanstalt for forvaring. I denne forbindelse ble virksomheten rustet opp både bygningsmessig, organisatorisk og innholdsmessig. Forvaring er en tidsubestemt straff som skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet og samtidig gi den forvaringsdømte mulighet til å endre sin atferd og tilpasse seg et liv i frihet.

Ansttalten har 124 plasser og ca. 230 ansatte. Ila skal arbeide med de innsatte gjennom høy grad av sikkerhet, samtidig som det er faglig fokus på ob servasjons- og kartleggingsarbeid, arbeidstrening, skole, programvirksomhet og strukturert miljøarbeid. Anstalten ligger i trivelige omgivelser på Eiksamarka i Bærum.

Ila fengsel har egen hjemmeside.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fra Drammen - E18:
- Ta av til høyre mot Blommenholm, første avkjøring etter Sandvika
- Ta til venstre i første rundkjøring
- Ta til høyre i neste rundkjøring
- Følg veien til rundkjøring på Haslum, kjør rett fram ti denne (ved Esso-stasjon)
- Kjør rett fram i neste rundkjøring
- Følg veien til skilt "Skytterkollen" og ta til venstre
- Følg veien til skilt "Ila fengsel" (Jøssingveien) og ta til venstre ned Jøssingveien
- Følg veien frfam til stor snuplass. Skal du på besøk til selve fengslet, parker på nedre del, gå opp til porten og ring på
- Skal du til gartneriet eller fengselsutsalget, ta til venstre og f ølg veien ned til drivhusene.

Fra Oslo - E18:
- Etter bomstasjonen ved Skøyen, ta til venstre på bakketopp, skiltet mot Vækerø
- Følg veien under E-18, ligg i høyre felt
- Følg veien videre til lysregulert jernbanekryss. Kjør rett fram
- Ved stor rundkjøring: Kjør rett fram
- Følg veien mot Røa i høyre felt, passér rett fram i lyskryss ved jernbaneovergang
- I Røakrysset (ved Esso-stasjon) ta til venstre
- Følg veien til skilt "Skytterkollen", og ta til høyre
- Følg veien til skilt "Ila fengsel" (Jøssingveien) og ta til venstre ned Jøssingsveien
- Fortsett som over

Fra Oslo - Ringveien
- I Smedstadkrysset (ved Statoil-stasjn), ta til høyre
- Følg veien fram til Røyakrysset (ved Esso-stasjon). Kjør rett fram i krysset
- Følg veien til skilt "Skytterkollen og ta til høyr
- Fortsett som over

Med buss, trikk og tog:
T-bane til Eiksmarka stasjon og bussrute 732 fra Eiksmarka til Ila

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
- Legitimasjon
- Innkallingen

Hva KAN den domfelte ha med seg?
- Noe penger
- Toalettsaker
- Klesskift

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
- Håndkle
- Startpakke med noe pålegg
- Nødvendige toilettsaker

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Alle nyinnsatte blir i første omgang tatt inn i Sydblokka, og blir her møtt av avdelingsbetjenter på avdeling G. Etter visitasjon og samtale med avdelingsbetjent - som gir en orientering om det videre oppholdet - blir den innsatte plassert i en fellesskapsavdeling dersom spesielle omstendigheter ikke tilsier noe annet.

Det utpekes en kontaktbetjent. Alt av private eiendeler som den innsatte har med seg ved innsettelsen, blir kontrollert og registrert. Mottakelsesbetjenten sørger for at den innsatte får med seg videre de effekter som er godkjent for den avdelingen den innsatte skap plasseres i. Overtallige/ikke tillatte effekter blir plassert på effektlageret. Ved innsettelse må også alle penger, verdipapirer, bankkort, og lignende leveres inn. Penger blir satt inn på en privatpengekonto som fengslet oppretter for den enkelte innsatte. Den innsatte får en kvittering på beløpet. Utenlandsk valuta blir lagt i safen i mottakelsen og utlevert ved overføringer/løslatelse,

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Ila har egen butikk i fengslet, med stort utvalg av tørrvarer og frossenvarer.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Regler om telefonering er gitt i strgjfl. §§32 og 27, 6. ledd, jf. forskriften §3-29. Innsatte som ikke er underlagt restriksjoner har som hovedregel anledning til å telefonere i 20 minutter pr. uke. Dersom særlige grunner tilsier det, kan den innsatte etter søknad tilstås utvidet ringetid. Den innsatte har mulighet til å kjøpe ett ringekort som brukes ved telefonering.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Det tillates maksimalt antall private klær og sko i henhold til følgende liste:
- 3 stk. jakker
- 3. stk. bukser
- 6 stk. skjorter/gensere
- 10 stk. t-skjorter
- 10 par sokker
- 2 stk. treningssett
- 3 par sko/støvletter
- 1 stk. slippers/tøfler
- 2 stk. shorts/badebukser
- 2 stk. belter
- 2 stk. lue/caps
- 2 par hansker/votter
- 1 stk. skjerf
- 2 stk. longs
- 1 stk. slåbrok/pysjamas
- lese/databriller ut fra behov

Det tillates ikke verdigjenstander som samlet overstiger kr 10 000 eller som isolert sett har en verdi som overstiger kr 5000. Sett hen til ovennevnte bør både vekt og reell verdi vektlegges og følgende verdigjenstander tillates:
- 1 stk. ordinært armbåndsur
- 1 stk. glatt ring, maksimum 10g
- 1 stk. halskjede evt. med anheng maks 70g, eller armbånd maks 30g
- 1 stk. ørepynt eller 1 stk. piercing, maks 5g
- 1 par solbriller

Alminnelige toalettartikler tillates i begrenset omfang, såfremt de ikke inneholder alkolhol, aerosoler og eller andre brannfarlige væsker. I tillegg gis det mulighet til å oppbevare:
- 1 stk. barbermaskin
- 1 stk. hårklippere evt. skjegg-trimmer
- kremer, salver etc. utlevert av helsetjenesten såfremt disse er merket med navn og innhold

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Rud videregående skole, avdeling Ila, er en filialskole. Hovedskolen ligger 12 km unna fengslet. Skolen har eget budsjett og har ca 11 stillingshjemler fordelt på ca 20 ansatte. Hver elev har en egen kontaktlærer som  har et ekstra ansvar for å følge opp og informere fengslet/avdelingen om skoleforhold. Dette skjer i samarbeid med eleven., Skolen samarbeider med fengslet og møter i ansvarsgruppene.

Skolen prøver til enhver tid å tilpasse sine tilbud til det innsatte måtte trenge av utdanning. Tilbudene blir også regulert i forhold til hva samfunnet måtte ha behov for av tjenester. Dette fører til at det vil være noe variasjn i tilbudet fra det ene skoleåret til det neste.

Gjennom skolen er det også mulig å ta fagbrev i bla kokkefaget, malerfaget, industrilakkererfaget, bilmekanikerfaget og rørleggerfaget. Dette avhenger av tidligere erfaringer og muligheter på de enkelte arbeidsplassene. Videre administrerer skolen utdanning på høyskole/universitetsnivå og dataundervisning med mulighet for å ta Datakortet.

Påmelding til skolen skjer via samtalemelding til skolens undervisningsinspektør. Skolen tar imot påmeldinger gjennom hele året så sant det er plass. Innsatte kan gå på skolen hele dagen hver dag eller deler av dagen noen dager. Da kan skolen kombineres med annet arbeidstilbud i fengslet.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
- Metallverksted
- Lakkverksted
- Snekkerverksted
- Småindustri
- Gartneri
- Bilverksted
- Kjøkken
- Tøylager/vaskeri
- Ganggutt/renholdsarbeider

Hvilke fritidsstilbud har fengslet?
- Fritidsavdeling med 2 ansatte
- Idrettshall
- Vektrom
- Bibliotek

Annet som er spesielt for fengslet?
Programavdeling med 8 ansatte.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Besøkstillatelse/besøksbestilling
Alle besøkende må søke om besøkstillatelse. De som ønsker besøkstillatelse, må sende et brev til den innsatte om dette. Den innsatte kan så sende ut skjemaet "Søknad om besøkstillatelse" til personer han ønsker besøk av. Man kan til enhver tid ha 4 godkjente besøkende, hvorav de nærmeste pårørende regnes som én peron. Når søkeren har mottatt godkjennelse og retningslinjer for gjennomføring av besøk, kan besøk bestilles over telefon 67 14 35 80 på hverdager i tidsrommet 09.00-11.00. Utenom denne tiden tar fengslet kun imot henvendelser fra advokater, offentlige myndigheter og lignende.

Mottak og kontroll av besøkende
Besøkende som kommer for tidlig, må vente utenfor hovedporten. Ved ankomst må besøket vise legitimasjon og legge fra seg yttertøy, mobiltelefoner og annen bagasje i et låsbart skap ved sentralgangen. Besøkende kan kontrolleres ved bruk av teknisk utstyr, hund eller visitasjon, jfr. straffegjennomføringslovens §27.

Det foretas visitasjon av den innsatte før og etter besøket. Besøket gjennomføres normalt i et av besøksrommene i besøksavdelingen, som sosrterer under avdeling F. Ukontrollert besøk er det vanligste, dvs. at besøket ikke er undergitt spesielle kontrolltiltak. Men dersom det blir bestemt, kan besøket kontrolleres på følgende måter:

 • Besøk med påsyn av ansatt
  Ved besøk med påsyn sitter den ansatte bak en glassvegg og følger med på hva som skjer i besøksrommet uten at samtalen overhøres. Sporadisk tilsyn kan skje dersom dette anses tilstrekkelig. Kontrolltiltaker er aktuelt for å påse at det ikke overleveres noe under besøket.
 • Besøk med påhør
  Ved besøk med påhør overhører den ansatte samtalen mellom den innsatte og besøkende, enten ved å være fysisk tilstede i rommet, eller ved bruk av lytteanlegg. Samtalen skal normalt føres på et språk som den ansatte behersker. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal fengslet vurdere om besøket kan gjennomføres med tolk. Kontrolltiltaket er aktuelt for å hindre at besøket brukes til planlegging av straffbar handling, unndragelse av straffegjennomføringen eller handlinger som vil forstyrre ro, orden og sikkerhet i fengslet.
 • Besøk med glassvegg
  Ved besøk med glassvegg sitter den innsatte og den besøkende på hver sin side av en glassvegg slik at de ikke oppnår fysisk kontakt. Kontrolltiltaket er særlig aktuelt når det amses nødvendig for å hindre fysisk kontakt på grunn av faren for overlevering av gjenstander, herunder narkotika og beskjeder.
 • Besøk med forbud mot fysisk kontakt
  Ved besøk med forbud mot fysisk kontakt kan ikke den innsatte og besøkende berøre hverandre under besøket. En ansatt er tilstede i besøksrommet for å kontrollere at forbudet overholdes. Kontrolltiltaket er særlig aktuelt når det anses nørdvendig for å hindre fysisk kontakt på grunn av faren for overlevering av gjenstander, herunder narkotika og beskjeder.

Det er viktig å være oppmerksom på at alle besøk er røykfrie.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Regler for besøk er hjemlet i straffegjennomføringslovens §31, jf. forskriften §3-28. Som hovedregel er det anledning til å motta ett besøk per uke. På hverdager (ikke onsdag), inntil 2 timer i tidsrommet 16.45 - 19.45. På lørdager, søndager og helligdager, inntil 2,5 timer. For tilreisende med for eksempel lang reisevei kan det gjøres unntak. De dager/tidsrom det er fellesarrangement i kirken, gjennomføres det ikke besøk.

Hva kan den besøkende ha med seg?
En begrenset mengde mat, til bruk under besøket, kan medbringes. Flytende væske er ikke tillatt, ei heller tobakk og toalettartikler. Effekter besøkende har med seg inn i fengslet tas imot av betjentene i besøksavdelingen og leveres til mottakelsen. Besøkende kan også levere penger til den innsatte via besøksavdelingen. Post leveres fengselsførstebetjent. Innsatte kan ta imot et begrenset antall aviser og tidsskrifter fra de besøkende via betjentene på besøksavdelingen. Effekter besøkende skal ha med seg ut av gengslet utleveres når besøket er avsluttet.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det følger av strafefgjennomføringsloven at barns rett til samvær med sine foreldre skal vektlegges når foreldre gjennomfører straff. Det skal tas særlig hensyn til hva som er barnets beste. Dette innebærer blant annet at det ved besøk av barn skal vurderes utvidet besøkstid og hyppigere besøk. Fengslet vil legge til rette for at besøk av barn kan gjennomføres på en skånsom måte. Barnebesøk skal gjennomføres i barnevennlige besøksrom. I besøksavdelingen i Ila fengsel er det leker, spill og tegnesaker som barn kanb låne under besøket. Videre finnes en del informasjonshefter - også til barn - fr Foreningen for Fangers Pårørende.