Forslag til strategi er sendt på høring internt i kriminalomsorgen og til forvaltningssamarbeidspartnere og brukerorganisasjoner.

Økt domslengde, som følge av straffeskjerpelser, har bidratt til at kriminalomsorgen har ansvar for en stadig økende andel personer som er dømt for seksuallovbrudd. Særlig markant er dette i fengsler. I 2000 utgjorde gruppen omlag 6 prosent av alle innsatte. I 2020 var andelen nærmere 25 prosent. Av de som idømmes samfunnsstraff har utviklingen vært mer stabil.

For å styrke arbeidet med personer dømt for seksuallovbrudd har Kriminalomsorgsdirektoratet utarbeidet et forslag til en fireårig strategi for kriminalomsorgens arbeid med denne gruppen domfelte.