KDI har nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med sine tilrådninger om innhold i og organisering av straffegjennomføring for kvinner i Norge på lang sikt. Arbeidsgruppa skal levere sin tilråding til direktøren for KDI innen 15. mars 2024. På et høringsmøte 26. oktober i år ble arbeidsgruppas foreløpige tilrådinger presentert.

Arbeidsgruppa skal nå innhente og systematisere kommentarer og innspill fra etaten og fra våre samarbeidspartnere om tilrådningene, før etatsledelsen tar stilling til dem.

Noen av forslagene vil kreve ytterligere utredninger og samfunnsøkonomiske vurderinger. Det poengteres at ingen av tilrådningene er besluttet, og at en eventuell gjennomføring av flere av tiltakene ikke lar seg gjennomføre innenfor eksisterende rammer og kriminalomsorgens myndighet.

Høringsfrist: 1.12.2023. Høringssvar sendes postmottak-8005@kriminalomsorg.no

-

* ​Arbeidsgruppas mandat lastes ned her

* Arbeidsgruppas foreløpige tilråinger lastes ned her