Det overordnede formålet med veilederen å bidra til å sikre innsattes og domfeltes tilgang til arbeids- og velferdstjenester som de har krav på fra NAV når de er varetektsfengslet, gjennomfører straff i fengsel eller i samfunnet, og i overgangen fra fengsel til egen bolig. 

Veilederen skal bidra til kontinuitet i oppfølgingen av den innsatte/domfelte, også ved overføringer mellom ulike fengsel, mellom fengsel og straffegjennomføring i samfunn og etter gjennomført straff, og gjelder samarbeidet mellom kriminalomsorgen og både NAV stat og kommune. I

ntensjonen er at veilederen skal kunne være et verktøy som skal bidra til å gi oversikt, beskrive og tydeliggjøre de ulike etatenes ansvar og oppgaver, samt si noe nærmere om samarbeidet.

Høringen sendes ut til underliggende etater i både Arbeids- og velferdsetaten og kriminalomsorgen, samt andre relevante høringsinstanser.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. oktober 2024. Høringssvar sendes inn til KDI ved bruk av følgende e-post: Postmottak-8005@kriminalomsorg.no og merkes med saksnummer 202409516.

Utkast til veileder, samt høringsbrev følger under. 

Høringen er også publisert på NAVs internettsider