Her er nye Agder fengsel

Byggingen av Agder fengsel går etter planen, og både i Froland og Mandal er arbeidet i rute hva angår tid, økonomi og kvalitet.

K-Agder-Froland-eksteriør-juni2018

Klikk på bildene for å se dem større.

Den siste uka i juni møttes prosjektrådet for det nye fengselet i Froland (bildet t.v.) for å gjøre opp status før ferien. Og de fikk mye å glede seg over: Timeplanen holder, budsjettene holder og kvaliteten er som planlagt. Byggingen er nå kommet så langt at man får et godt inntrykk av hva som møter innsatte og ansatte når de kommer på plass kommende år. 
Det er Agder fengsels to største avdelinger som nå er under bygging. Froland avdeling får plass til 200 innsatte og Mandal avdeling 100 innsatte. Felles administrasjon for de fengselet legges til Mandal. I tillegg skal det nye kvinnefengselet i Evje, som ble åpnet i april, inngå som en avdeling i Agder fengsel. Det skal også fengselet i Kleivgrend i Telemark, som i dag er en avdeling under Arendal fengsel. 

 

K-Agder-KristinAasbø-juni2019

I prosjektrådet møter representanter for Agder fengsel, kriminalomsorgens region sørvest som Agder fengsel inngår i, Kriminalomsorgsdirektoratet, byggherren Statsbygg, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På bildet til venstre gjennomgår Statsbyggs prosjektleder Kristin Aasbø status for Agder fengsel for prosjektrådet.

Forlegningsbyggene i begge de to fengselsavdelingene er av typen Modell 2015. Dette er standardiserte fengselsbygg som er utviklet i samarbeid mellom kriminalomsorgen og Statsbygg, og de ble først tatt i bruk i Indre Østfold fengsel Eidsberg avdeling og Romerike fengsel Ullersmo avdeling i 2017. 

 

K-Agder-forlegningsbyggModell2015-Mandal-juni2015

Bildet viser forlegningsbygget Modell 2015 slik det nå står i Agder fengsel Mandal avdeling. 

Erfaringene fra Eidsberg og Ullersmo er tatt med til Agder, ved at det er gjort endel forbedringer basert på de erfaringene man nå har med Modell 2015.  
I både Froland og Mandal er selve byggingen kommet langt, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før de to fengselsavdelingene kan tas i bruk neste år. 

K-Agder-cellegang-Mandal-juni2019

Slik blir en korridor i forlegningsbygget Modell 2015 i Mandal avdeling seende ut.
 
Det settes nå inn celleinnredninger med senger, skap og skrivebord: Og her er kriminalomsorgen både «selvforsynt» og relativt «kortreist»: Innredningene er produsert av innsatte i arbeidsdriften i fengslene Ringerike, Halden og Romerike fengsel Ullersmo avdeling. 

K-Agder-celle-Mandal-juni2019

Bildet viser en fengselscelle i Agder fengsel Mandal avdeling. Seng og skap er kommet på plass, og snart kommer bordplata.

Det skal også monteres låssystemer, låser, alarmanlegg og gjerder i begge de to fengselsavdelingene, og utstyr til arbeidsdrift, skole og bibliotek skal inn og monteres. 

 

K-Agder-gjerdemonterng-Mandal-juni2019

Det er noen kilometer gjerder som nå settes opp, på bildet ved Mandal avdeling.
Alt teknisk utstyr skal nå inn, monteres og testes.

 

K-Agder-portmontering-Mandal-HansAtleThorsen-JonErlingLystad-juni2019

På bildet står nyansatt driftssjef i Agder fengsel, Hans Atle Thorsen (t.v.) og KDIs prosjektleder Jon Erling Lystad der porten inn til Mandal avdeling nå er i ferd med å komme på plass.
 
Begge avdelinger får et bredt tilbud til de innsatte, med skole, arbeidsdrift, gymnastikksal, bibliotek, helseavdeling og kontorer for kriminalomsorgens samarbeidspartnere. 

 

K-Agder-treningsfengsel-Froland-FrankTvetenJohansen-juni2019

Det blir også et lite øvingsfengsel i hver av avdelingene. Der kan ansatte og aspiranter fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS trene på forskjellige situasjoner som kan oppstå i hele fengselet.  På bildet står fengselsleder Frank M. Tveten Johansen i øvingsfengselet i Froland avdeling. 

K-Agder-besøksleilighet-Froland-juni2019

Foreløpig er det en byggeplass, men snart blir dette besøksleiligheten i Froland avdeling.
 
Det arbeides også med bemanningsplaner og rekruttering for de nye fengselsavdelingene. Så langt er fengselsleder, assisterende fengselsleder og driftssjef ansatt i Agder fengsel. Akkurat nå er ytterligere noen få nøkkelstillinger utlyst på www.kriminalomsorgen.no med søknadsfrist 11. august.

K-Agder-portvaktaMandal-JonErlingLystad-HansAtleThorsen-juni2019

Til høsten blir resten av de ledige jobbene lyst ut. Totalt får ca. 330 personer fra kriminalomsorgen sitt daglige arbeid i Agder fengsel, i tillegg kommer medarbeidere fra forskjellige samarbeidspartnere. 

Til venstre titter prosjektleder Jon Erling Lystad (t.v.) og driftssjef Hans Atle Thorsen ut fra det som blir portvakta i Mandal avdeling. 

 
Fakta om Agder fengsel Froland avdeling:
Antall fengselsplasser: 200
Tomtestørrelse: Ca. 108 dekar
Kvadratmeter bygningsmasse: Ca. 19.000 kvadratmeter fordelt på 6 bygg
Kostnadsramme: 1155 millioner kroner
 
Fakta om Agder fengsel Mandal avdeling:
Får samlet administrasjon for hele Agder fengsel
Antall fengselsplasser: 100
Tomtestørrelse: 11.500 kvadratmeter
Kvadratmeter bygningsmasse: Ca. 11.500 kvadratmeter fordelt på 5 bygg
Kostnadsramme: 726 millioner kroner