Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Færre dommer i soningskø

Antall dommer i soningskø har sunket de siste månedene. Ved utgangen av 3. kvartal sto 2514 dommer i kø for soning. Til sammenlikning sto 2791 dommer i kø for soning ved utgangen av juni.


HVA ER SONINGSKØ?
  • Definisjonen av soningskø tar utgangspunkt i at alle typer straffereaksjoner skal være påbegynt innen 2 måneder etter at kriminalomsorgen har mottatt den rettskraftige dommen, med mindre det er gitt utsettelse fra politiet. Alle dommer som ikke er iverksatt innen denne fristen telles i soningskøen.
  • Kriminalomsorgen prioriterer strengt i soningskøen. I en situasjon med soningskø stilles plasser først til rådighet for varetekt, deretter lange dommer og så korte vold- eller voldsrelaterte dommer. Unge under 21 år, alle aktive gjengmedlemmer og personer som utgjør de tyngste kriminelle med organisasjonstilhørighet prioriteres alltid høyt for å bli satt rett inn til soning.
– Dette er en positiv utvikling, men det er fortsatt et godt stykke igjen. I løpet av året iverksetter departementet ytterligere tiltak for å avvikle soningskøen, sier justisminister Knut Storberget.

Per 30. september 2005 var det 2514 ubetingede dommer i soningskøen. Målt i antall fengselsdøgn er soningskøen også redusert i forhold til utgangen av 2. kvartal. Køen består i stor grad av kortere dommer. Ca. 2/3 av dommene i køen har en domslengde på under 90 dager.

Tiltak
Justisminister Knut Storberget presenterte 15. mai i år en tiltaksplan som skal sikre avvikling av soningskøen innen 2009. Planen har vært på høring og departementet har iverksatt og har under arbeid flere tiltak:
  • Nærmere 250 fengselsplasser vil bli åpnet i løpet av året. 2. oktober åpnet et midlertidig fengsel i Hordaland, Bjørgvin fengsel. I november åpner et nytt midlertidig fengsel i Nord-Odal, Bruvoll fengsel. Disse to fengslene, med til sammen 150 nye plasser med lavere sikkerhet, er opprettet utelukkende for å redusere soningskøen fremover. Det er likevel behov for flere lukkede soningsplasser. Det skal bygges nytt fengsel i Halden med 251 plasser som ferdigsstilles i 2009. Bygningsmessig og sikkerhetsmessig oppgradering av eksisterende fengsler blir også vurdert. Det kan videre være aktuelt å vurdere flere kapasitetsutvidende tiltak i fengslene.
  • For å redusere køen og forhindre at det bygger seg opp ytterligere kø på samfunnsstraff, samt gi bedre kapasitet til å håndtere blant annet prøveløslatelser og de utfordringer som knytter seg til forvaringsdømte på prøve, ble bemanningen ved friomsorgskontorene styrket ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2006.
  • Det arbeides nå aktivt for å fordele dommer mest mulig hensiktsmessig over hele landet. Videre blir det igangsatt et prosjekt for å effektivisere overføring av utenlandske innsatte som har utvisningsvedtak.
  • Justisdepartementet arbeider med en lovproposisjon der man vil foreslå lovendringer som kan gi varige og faglig gode tiltak som vil motvirke soningskø. Aktuelle lovendringer som vurderes er blant annet utvidelse av ordningen med promilleprogram, endringer i reglene for samfunnsstraff og innføring av elektronisk kontroll.
Soningskøen fordelt på kriminalomsorgsregioner
Utvikling av soningskøen fordelt på kriminalomsorgsregionene fremgår av tabellen under:

Region

31.12.05

31.03.06

30.06.06

30.09.06

Endring
2.-3. kv. 2006

Øst 380 449 537 590 +9,9%
Nordøst 458 447 418 526 +25,8%
Sør 327 419 383 257 -32,9%
Sørvest 355 349 436 438 +0,5%
Vest 716 723 726 397 -45,3%
Nord 247 299 291 306 +5,2%
Totalt 2 483 2 686 2 791 2 514 -9,9%


Les mer om tiltaksplanen: Relaterte artikler:
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk