EN-TIL-EN

EN-TIL-EN er et individuelt samtaleprogram som tar opp temaer som rus, vold og livsmestring. Programmet er direkte rettet inn mot den kriminaliteten vedkommende har begått. Målgruppen er personer med middels til høy risiko for tilbakefall til krimininalitet. Det kan være personer som er dømt for alle typer lovbrudd - med unntak av vold i hjemmet og seksuelle overgrep. Personer med store rusproblemer og med store psykiske lidelser er ikke egnet for programmet.

Metodikk og innhold

Programmet er bygd på kognitive- og atferdspsykologiske metoder med blant annet Motiverende samtale (MI) og kognitiv omstrukturering som viktige virkemidler. Målsettingen er å endre atferden som fører til kriminelle handlinger ved å

  • lære deltakerne nye ferdigheter og teknikker
  • bevisstgjøre deltakeren på forhold som fører til at han/hun begår lovbrudd
  • lære deltakeren problemløsning, selvstyring og sosiale ferdigheter
  • utvikle de sterke sidene personen allerede har.

Form og gjennomføring

Aktivitetene består av tester, samtaler, praktiske øvelser, refleksjoner og gjentakelser. Innholdet fokuserer på problemløsning, tenkeferdigheter, sosiale ferdigheter, selvkontroll, holdninger og verdier.

Antall møter/leksjoner for fullført program varierer fra minst 12 møter til maksimalt 20. møter. Tidsmessig må man beregne fra 15-25 timer inkludert kjemmelekser. Gjennomføringstiden er minimum 4 måneder, maksimum 6 måneder.

Programledere

Instruktørene har grunnleggende teoretiske kunnskaper og får systematisk opplæring i programmet. Motiverende samtale (MI) og kjennskap til sosial læringsteori og kognitiv psykologi inngår i opplæringen.