Andre nyttige nettsider

Norske nettsider

Utdanning
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
KRUS utdanner fengselsbetjenter og verksbetjenter, og tilbyr ulike etter- og videreutdanningskurs for kriminalomsorgens tilsatte. De har også en forskningsavdeling. 

Tilbakeføring til samfunnet
Tilbakeføring.no
Drives av Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Et verktøy med informasjon om tilbakeføring til samfunnet etter endt soning. 

www.veiviseren.no
Veiviseren.no er en digital informasjons- og veiledningsressurs for bolig- og tjenesteområdet. Her finnes blant annet informasjon og veiledning om bosetting etter endt soning. 

Tilbakefall 
Senter for tilbakefallsstudier
Drives av forskningsavdelingen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Inneholder forskning på og om tilbakefall i kriminalomsorgen. 

Frivillige og ideelle organisasjoner
Oversikt over frivillige og ideelle organisasjoner med tilbud til straffedømte.

For barn
ifengsel.no

Drives av Kirkens bymisjon. Inneholder informasjon og chattjeneste for barn som har en en mamma eller pappa i fengsel eller hjemmesoning.

Offentlige instanser 
Justis- og beredskapsdepartementet
Har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte
Drives av politiet. Gir hjelp og veiledning til de som har vært utsatt for kriminelle handlinger. 

Sivilombudsmannen
Sivilombudsmannen skal sikre at offentlige myndigheter ikke gjør urett mot den enkelte borger. Arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling ved institusjoner hvor mennesker er fratatt friheten, som fengsler.

Domstol.no
Informasjon om Norges domstoler. 

Riksadvokaten
Det overordnede ansvaret for all straffesaksbehandling – i politiet så vel som i Den høyere påtalemyndighet – ligger til riksadvokaten.

Konfliktrådet
Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr gratis megling for å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. Er ansvarlig for gjennomføringen av ungdomsstraff. 

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (KFK)
KFK har som samfunnsoppdrag å bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt. 

Opplæring i kriminalomsorgen
Fylkesmannen i Vestland
Har det nasjonale ansvaret for all opplæring for innsatte i kriminalomsorgen.

Forum for opplæring innenfor kriminalomsorgen FOKO
Organisasjonen har som hovedformål å fremme alt arbeid som gjøres innenfor opplæring for de som soner en straff i Norge.

Museum
Norsk fengselsmuseum
Museet har lokaler på Kongsvinger festning.

Internasjonale

Kriminalvården
Den svenske kriminalomsorgens nettsider

Kriminalforsorgen
Den danske kriminalomsorgens nettsider

European Organisation of Prisons and Correctional Services - Europris
Stiftet i 2011 og har som mål å forbedre fengselssamarbeidet i Europa.

International Corrections and Prisons Association - ICPA
Stiftet i 1998 og er en verdensomspennende organisasjon med medlemmer i over 80 land. Har som mål å bidra til en straffegjennomføringspraksis basert på humanitet og menneskerettigheter.

The World Prison Brief
Informasjon om kriminalomsorgen i forskjellige land. Verdensomfattende. Drives av Institute for Crime & Justice Policy Research, Birkbeck, University of London