Bergen fengsel

Kriminalomsorga region vest

bergen

Vi har ein total kapasitet på 221 innsette. 203 av disse plassane er på høgt tryggleiksnivåhøy for menn, medan det er 18 plassar for kvinner på lågt tryggleiksnivå i eining D.     

Bergen fengsel legg vekt på at straffegjennomføringa skal ha i seg sikkerheit og tryggleik både for den enkelte tilsette, innsette og for samfunnet generelt . For å oppnå god sikkerheit og tryggleik under straffegjennomføringa, er vi oppteken av dynamisk sikkerheit og det at dei tilsette er saman med dei innsette. Fengselet er også kjent for å leggje vekt på endrings- og påverknadsarbeid, slik at den enkelte innsette sjølv har god moglegheit til å leggje tilrette for eit liv utan kriminalitet når han vert sett fri.

Verdigrunnlaget til Bergen fengsel byggjer på at vi trur at alle domfelte kan endre si åtferd, og at endra måte å tenkje på gjer endring i åtferd. Vi er derfor oppteken av at vi som tilsette skal vere engasjerte i vårt arbeide, og at vi må vere i stadig utvikling for at vi til ei kvar tid skal kunne gjere ein best mogleg jobb for samfunnet og den innsette.

Informasjon før gjennomføring av straffa

Hvordan kommer du deg til Bergen fengsel
Bergen fengsel ligger på Hylkje i Åsane, ca 2 mil fra Bergen sentrum. Buss nummer 300 eller 36 stopper ved fengselet (Busstopp: Haukåsskogen). .

Kva MÅ den dømde ha med seg?
Den innsette må ha med seg: legitimasjon, klede og eigne medisinar.
 
Kva KAN den dømde ha med seg?
Den innsette kan ha med seg; klede, toalettsaker (ikkje parfyme på gassdriven sprayflaske), bøker, naudsynte papir, bilete av familie i liten storleik, cd’ar  og pengar.
Kva får den innsette levert når han/ho kjem til fengselet?
Den innsette får toalettsaker hos oss, dersom ikkje vedkomande har med seg eigne. Vi tenkjer då spesielt på innsette som møter til dom. Alle innsette frå arresten får toalettmappe med alt som dei treng.
I tillegg har vi ein startpakke med klede: ei joggebukse, gensar, t-skjorte, sokkar og undertøy. Dette får dei innsette som ikkje har klede med seg.
Alle innsette får ein sekk med alt sengetøy.

Informasjon under gjennomføring av straffa

Kva skjer dei fyrste dagane i fengselet?

 • Innsette vert registrert med personalia i mottakinga, bilete vert teke og personen vert visitert.
 • Avdelingsbetjent hentar innsette, tek han med til avdelinga og cella han skal ha. Snakkar saman, om rutinar på avdelinga, om fengselet og om innsette sjølv. Innkomstsamtale del 1 vert teken med ein gang, og innkomstsamtale del 2 vert teken innan det er gått 24 timar.
 • Innsette får det han treng av mat, klede og toalettartiklar.
 • Innsette får papir som han kan fylle ut dersom han ynskjer å ringje heim og dersom han vil ha besøk.
 • Helseavdelinga får melding om at det er kome ein ny mann, og kjem for å ta ein prat og høyrer om det er noko den nye treng.
 • Veldig mykje som er avhengig av helsetilstanden til innsette, tidspunkt på dagen eller når i veka og på kva grunnlag personen er i fengsel.
 • Første heile dagen er det vekking og utlevering av frukost på morgonen. Nokre får jobbar på føremiddagen, og etter lunsjpause. Lufting på ettermiddagen. Moglegheit til å ringje på kveldstid.
 • Mogleg å snakke med ein betjent dersom det er ynskeleg.
 • Innsette vert tildelt kontaktbetjent som kan vere hjelpsam med bytte av avdeling og diverse søknader. Det er ein fast betjent å halda seg til.
 • Betjentane på avdelinga vurderer når den nyinnsette er klar til å flytte vidare.

Kva kan den innsette kjøpe av varer i fengselet?

Fengselet har eigen butikk (Markedet) kor innsette kan handle ein gong i veka. Her er det eit stort utval av matvarer, hygieneartiklar og søtsaker. Innsette kan også få kjøpt DVD-spelar, DAB-radio og hårklippar og barbermaskin. 

 Kva for mogelegheiter har den innsette for å bruke telefon?
 • Opne avdelingar: Ingen avgrensingar
 • Lukka avdelingar: 20 minuttar kvar veke med moglegheit for søknad om utvida ringjetid.
Kva kan den innsette ha av private ting på cellene?
 • Private effektar
 • Klede – eit avgrensa tal etter liste som ein får hos fengselet. Til dømes inntil 15 skjorter/genserar og inntil 8 bukser. 
 • Smykke – avgrensa tal (til dømes inntil 3 ringar, inntil 2 halskjede)
 • 50 stk. CD-plater
 • DAB-radio, DVD-spelar og hårklippemaskin/barbermaskin frå butikken i fengselet. 
 Kva for skuletilbod har fengselet?
 • Kurs over 9 veker. Undervisning 2 - 4 timar pr gruppe pr veke  ( 63 innsette innom i veka 2-4 timer)
 • Teikning/måling, teknisk teikning, musikk, Norsk for framandspråkleg, Engelsk for framandspråkleg,
 • maskinarbeidar, digital datahandsaming, sveising, datakort, datakurs, teikning/smykke 11 kurstilbod

  Fleirfagkurs
 • Husstell 4 t, Design /handverk 8t, data 2 t matematikk 4 t. (3 personar
 • Førebuande til og studiekompetanse: 30 t.veka
 • Allmennfag
 • Fagskulen
 • Årskurs
 • Restaurant og matfag
 • TIPP
 • Design og handverk
 • Byggfag

Kva for tilbod har arbeidsverksemda i fengselet?

 • Snikkarverkstad
 • Møbelsnikkarverkstad
 • Gardinsaum
 • Systove / papirarbeid
 • Vaskeri
 • Målarverkstad
 • Mekanisk verkstad
 • Monteringsverkstad
 • Lysstøyping
 • Såpeproduksjon
 • Kjøken
 • Bilpleie
 • Vevstove-hobby
 • I tillegg har vi vedlikehaldsarbeid og reingjering
Kva for tilbod for fritida har fengselet?
 • Kultur/fritid
 • Kvar veke treningar i kulturbygg.
 • Kvar veke trening på idrettsplass
 • Utreise til fisketurar, skiturar, symjing  og kinobesøk.
 • Hobbyrelatert aktivitet på cella, måling, pusling, gitar.
 Anna som er spesielt for fengselet
Programtilbod:
 • Vinn (voldsprogram for kvinner (10 samlingar a 2 timer)
 • Lite sinnemestring 8 samlingar a 2 t
 • Sinnemestring Brødseth mod. 30 samlingar a 2 t
 • Voldsprogram 1 år 6 t pr. veke,
 • Stressmestring 9 samlingar a 2 t.
 • Rusmestringsprogram
 • I tillegg har vi  Seksualforbrytarprogram for heile landet
 • Prestetenesta har også tilbod til innsette.

Informasjon til besøkande

Generelt om besøk

 • Hver innsatt kan ha ett fysisk besøk pr. uke. I tillegg kan de ha ett videobesøk i måneden. 
 • Alle besøk må bestilles minimum to døgn i forveien og som hovedregel ikke lengre frem i tid enn to uker.
 • Alle ordinære besøk varer en klokketime (dette gjelder også videobesøk). Med unntak av enkelte tidspunkt. 
 • Ved besøk av barn kan besøkstiden utvides til fem timer dersom det er til barnets beste, men kun dersom det er ledig kapasitet i avdelingen
 • Besøkende med lang reisevei, mer enn to timer en vei fra adressen besøkstillatelsen er sendt til, kan dersom det er kapasitet få utvidet besøkstid. 

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte ved Bergen fengsel må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved videobesøk. Besøkende til Bergen fengsel kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir, det vil ta litt lengre tid enn å levere elektronisk.

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til søknadsskjema. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.  

Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter ett år. 

Ved spørsmål vedrørende besøksklareringen/vandelsjekk og eventuell klage på vedtak kontakt: 8510.besok2@kriminalomsorg.no 

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten, eller i selvbetjeningsportalen. Besøk må bestilles minst to døgn i forveien. 

Som et substitutt for fysisk besøk er det tilrettelagt for videobesøk. Regler for gjennomføring av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel, jfr. Strgjfl §31. Du må være godkjent for besøk i Bergen fengsel og du må fremvise godkjent legitimasjon ved oppstart av hvert videobesøk.

Fysiske besøk og videobesøk bestilles på 8510.besok2@kriminalomsorg.no

Har du spørsmål utover dette kan du ringe på telefon 55 39 36 02 mellom 09.00 – 13.00. 

Hva er besøkstidene i fengselet?

 • Hver avdeling har sine faste besøksdager, disse kan du få oppgitt ved første kontakt med fengselet.
 • Det anbefales å møte minst 15 min før besøket starter for å få benyttet hele besøkstimen.
 • Avdeling D har egne besøksregler. Ta kontakt på telefon: 55 39 36 40 ved spørsmål. 
 • Under spesielle arrangement vil besøksavdelinga kunne være stengt. Vi holder også stengt på følgende dager: Nyttårsaften - 17. mai – julaften. 

Hva må besøkende ha med seg?
Fengselet vil som hovedregel be om gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde. Er det grunn til tvil om identiteten kan besøkende bortvises. Digitalt førerkort er ikke gyldig legitimasjon. 

Det er besluttet at kriminalomsorgen skal benytte sikkerhetsskanner som et kontrolltiltak ved mottak av besøkende. Besøkende vil da måtte la seg skanne i kontrollsonen før besøket. Sikkerhetsskanneren er ikke å regne som en røntgenmaskin og avgir like lite stråling som en mobiltelefon. Denne kommer i tillegg til andre statiske kontrolltiltak, som metallportal og sko/bagasjeskanner.

Hva kan besøkende ha med seg inn i fengselet? 
Det er ikke mulig å ha med seg verken mat eller andre artikler til innsatte i forbindelse med besøk. Det er utplassert en automat med diverse snack og drikke på venterommet til besøk. Ta med mynter hvis du ønsker å handle. Dersom barn er med på besøket, er det tillatt å ta med tom tåteflaske og forseglet morsmelkerstatning og barnemat til besøksrommet. 

Annet
Besøkende som møter ruset eller på annen måte er påvirket, vil bli nektet tilgang til fengselet. Det er ikke tillatt å ha med kjæledyr inn i anstalten. Vi ber om at du som besøkende retter deg etter de pålegg og retningslinjene som blir gitt av tjenestemennene i fengselet.  I venterommet til besøksavdelinga må du henge fra deg ytterklær og legge fra deg vesker, tobakk, mobiltelefon, armbandsur, medisiner med mer.

Kan jeg ringe en innsatt?
Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte kan kjøpe telefonkort, og disponerer totalt 20 minutter per uke, for utgående samtaler.

Innlevering av effekter/brev/pakker
Å levere inn gjenstander til de innsatte ved besøksavdelinga eller i porten er ikke tillat. Gjenstander til innsatte skal sendes per post til fengselet etter at innsatte har søkt og fått tillatelse til å ha gjenstanden i fengselet. Sendes til: Navn på innsatte, Postboks 224, Ulset. 5873 Bergen.  Aviser og magasin kan leveres ved besøk, men alt annet vil bli avvist. Alt som sendes inn til innsatte blir undersøkt før innsatte får det utlevert.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det finnes tegnesaker og leker til utlån i besøksavdelingen. I tillegg er fengselet utstyrt med en egen besøksleilighet og en liten utendørs lekeplass. 

Vi har en egen barneansvarlig i fengselet som jobber spesielt for deg som er barn/ungdom med far/mor eller bekjent som er i fengsel. Barneansvarlig kan du kontakte dersom du har spørsmål og tanker rundt dette. Barneansvarlig skal også sørge for at forholdene i fengselet skal bli bra for deg når du kommer på besøk. Dersom du har forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre besøkene enda lettere, ønsker vi å høre fra deg. Ta kontakt med fengselet for å få snakke med barneansvarlige.  

Det er først og fremst innsattes egne barn som kan komme på besøk. Ved noen tilfeller tillater vi andre barn (under 18 år), der hvor relasjonen til innsatte tilsier det. Dette avgjøres per enkelttilfelle av fengselet.

Dersom du er under 18 år, må du komme sammen med en voksen som er besøksklarert. Dersom du er 15 år eller eldre, blir vandelen din sjekket hos politiet. Det betyr at fengselet spør politiet om den som søker har gjort noe som ikke er lov. Fengselet ser, for eksempel, spesielt alvorlig på narkotikaforbrytelser.