Arbeidsdriften

Arbeidsdriften utgjør omkring 75 prosent av aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen, og er den største daglige aktiviteten for innsatte i norske fengsler.

Arbeidsdriften omfatter det arbeid innsatte tilbys for daglig sysselsetting. Det omfatter også det arbeid som er nødvendig for fengselets drift og vedlikehold, så langt dette er hensiktsmessig og faglig tilfredsstillende, som renhold, kjøkkenarbeid, arbeid i tøylager/vaskeri, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. I tillegg kan innsatte i noen tilfeller arbeide utenfor fengsel ved frigang.

Viktig kriminalitetsforebygging
Arbeid er vesentlig for å være selvhjulpen og for integrering i samfunnet. Muligheten for å kunne få arbeid er et av de viktige elementer i vurderinger rundt fare for tilbakefall til kriminalitet. Å styrke innsattes tilknytning til arbeidslivet er derfor et bidrag til å legge til rette for et liv uten kriminalitet etter løslatelse.

Fafos levekårsundersøkelse blant innsatte i 2004 viser at kun 31 prosent var i lønnet arbeid ved fengsling. Også utdanningsnivået i forhold til befolkningen for øvrig, er lavt. Innsatte er en gruppe som i utgangspunktet er marginalisert og som det er en stor utfordring for kriminalomsorgen å gi det riktige tilbudet til.

Styrke innsattes arbeidsmuligheter
Målet med arbeidsdriften i fengslene er at det skal legge til rette for en trygg og sikker sysselsetting av alle innsatte. Innholdet i sysselsettingen skal kunne tilføre ferdigheter og kunnskaper, og den skal styrke innsattes mulighet for arbeid etter løslatelse.

Ambisjonen er å få en arbeidsdrift som kan møte den enkelte innsattes behov for aktivitet. Dette skal være utgangspunktet når prosjekter planlegges, gjennomføres og evalueres. I utviklingen skal det også legges vekt på at kvinner skal ha like gode tilbud som menn og at utenlandske innsattes spesielle behov ivaretas.

Relaterte artikler: