Solholmen overgangsbolig ligger i Kristiansand kommune og har en kapasitet på 15 plasser for både menn og kvinner. Boligen har en hybel som er tilrettelagt for handikappede eller parsoning..

Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavt sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført. Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen. Overføringen må være hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny kriminalitet.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til overgangsboligen?
Overgangsboligen ligger sentralt i Kristiansand og kan lett nås med buss. Egen bil kan også brukes. Det er gode parkeringsforhold på overgangsboligens område

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg egne klær, toalettartikler og mat. Han må ha nok penger til å kunne kjøpe nødvendige ting til eget livsopphold for 14 dager.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Domfelte kan ha med seg TV, stereoanlegg og mobiltelefon. Eventuell PC må det søkes om, og det kan gis tilgang til internett. Dyr er ikke tillatt.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Innsatte ved Solholmen overgangsbolig får utlevert håndklær, dyne pute, sengetøy og askebeger.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i overgangsboligen?
Vi har en egen rutine for nyinnsatte, som går ut på å gjøre seg kjent med husregler og regler som omhandler soning i overgangsbolig. Innsatte skal også bli kjent på huset, bli innført i husplikter og bli kjent med reiserute og transportmidler til/fra jobb/skole. Vanligvis begynner nye innsatte i arbeid/skole kort tid etter innflytting så "opplæringsarbeidet" i overgangsboligen foregår på ettermiddags-/kveldstid.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i overgangsboligen?
Innsatte kan ikke kjøpe noe på Solholmen overgangsbolig, men har mulighet for å handle i vanlige butikker under permisjoner. Overgangsboligen er basert på at den enkelte selv sørger for det han trenger av mat, klær osv. Dersom innsatte har egne midler under oppholdet, skal dette bl.a. brukes til eget livsopphold og husleie til Solholmen.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan bruke Solholmens telefon til nødvendige samtaler som angår soningen, og da i påhør av tilsatte og uten at det koster noe for innsatte. I tillegg må alle ha sin egen mobiltelefon som de skal være tilgjengelige på ved frigang / permisjoner.
 
Hvilke skoletilbud har overgangsboligen?
Det er et vilkår for soning i overgangsbolig at innsatte har et arbeids- eller skoletilbud på dagtid utenfor boligen. Det betyr at en innsatt som har behov for skolegang i utslusningsfasen fra fengsel kan bo i overgangsbolig og delta i vanlig undervisning i ordinære utdanningsinstitusjoner på alle nivå - fra grunnskole til og med universitetsnivå.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i overgangsboligen?
Overgangsboligen har ikke noe tilbud ved arbeidsdriften men baserer seg på at innsatte skal ha et tilbud utenfor boligen.
 
Hvilke fritidstilbud har overgangsboligen?
Solholmen har ikke noe eget fritidstilbud på boligen men samarbeider med ulike aktører som bl.a. Wayback og Kirkens bymisjon om fritidstilbud. De innsatte oppfordres til å finne arenaer for nettverksbygging utenfor boligen som kan være varige nettverk etter løslatelse.
 
Annet som er spesielt for overgangsboligen
Overgangsboligen har utdannet instruktører i Hasjkurs, foreldreveiledning, sinnemestring, stressmestring og en-til-en.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende til kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det fremdeles  mulig å søke besøksklarering på papir, det tar imidlertid lengre tid enn å levere elektronisk. Ta kontakt med overgangsboligen for å få tilsendt papirskjema.   

Når besøkende er godkjent, kan vedkommende komme på besøk på de tider Solholmen har besøkstider. Besøkstillatelse og legitimasjon må kunne fremvises ved besøk. Når besøket avsluttes skal man melde fra til personalet.

Hva er besøkstidene i overgangsboligen?
Besøkstidene er man-fre kl.17.30-21.30 og lør-søn kl.10-21.30. Den innsatte kan ha 3 personer på besøk av gangen. Besøk skal ikke vare utover tre timer. Besøk avtales gjennom sentralen på Solholmen senest dagen før.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ta med inn det samme som beboer har lov å ta med inn. Det er stort sett alt som er innenfor norsk lov unntatt noen form for alkohol, kniver eller andre våpen, kosttilskudd etc. Personalet kan undersøke hva besøkende har med for å hindre at noe som ikke er tillatt, tas inn.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Barn under 15 år skal alltid ha følge av annen voksen ved besøk på overgangsboligen. Barn 15-18 år kan komme alene, men må da ha skriftlig samtykke fra foresatte.
Det er ikke spesielt tilrettelagt for besøk av barn. Besøk mottas på innsattes rom.