Agder fengsel, Evje avdeling ligger i Evje og Hornnes kommune og har to avdelinger for kvinnelige innsatte. En avdeling med lavere sikkerhetsnivå med kapasitet på 20 plasser, og en avdeling med høyt sikkerhetsnivå og kapasitet til 10 kvinner. 8 av plassene på åpen avdeling er forbeholdt innsatte som har fått plass ved rusmestringsavdelingen. Det er ingen restriksjoner med hensyn til type lovbrudd.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengselet?
Fra Oslo: Følg E18 til Arendal og ta av på RV 42 mot Evje. Tar du buss kan det være lurt å sjekke at denne korresponderer med buss til Evje (det går ikke så ofte busser på denne strekningen). Du kan også ta buss/tog til Kristiansand og ta buss til Evje (nr. 170), denne bruker ca 1 time.

Fra Bergen: Kjør E39 fra Bergen mot Odda. Ta E134 over Haukelifjell. Ta RV9 fra Haukeli til Evje. Skal du ta buss, bruk Haukeli ekspressen. Du kan også kjøre/ ta buss via E39 til Stavanger og videre til Kristiansand og RV 9 videre til Evje.

Fra Kristiansand: Buss nr 170. Gå av bussen ved innkjøring til gamle militær leir hvor der er bilverksted på begge sider av RV 9. Det er ca 800 meter å gå fra krysset og opp til fengselet.

Med bil: Via RV 9 sørfra ta av til høyre ved skilt til Evjemoen, det ligger et Mekonomen verksted i krysset. 

Fra Arendal: Buss nr 175 til Evje. Ca 3 km å gå fra rutebilstasjonen. Ring til fengselet, så kan det hende at vi kan hente deg. Med bil, kjør Rv 42 og ta av til venstre mot Kristiansand på RV9. Ta av til venstre ved skilt til Evjemoen, det ligger et Mekonomen-verksted i krysset. 
Kjør ca 800 meter til du kommer til skilt med Agder fengsel Evje avdeling. Henvend deg i fengselet ved å ringe på ringeklokke lukket avdeling. 

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Legitimasjon og innkallingspapir.

Nødvendige klær for årstiden og utvalgte hygieneartikler. Dersom du går på medisiner foreskrevet av lege, tar du med alt du har, med nødvendige resepter og erklæring fra lege. Hva du får beholde av dette vurderes av fengselslege ved innkomst. Har du spørsmål i forhold til medisiner eller informasjon som er viktig i forhold til din helse bør du kontakte sykepleier ved fengselet på tlf. 37931782 i god tid før innsettelse. Vi presiserer at reglene for hvilke medisiner som gis ut i fengselet er meget strenge. 

Hva KAN den domfelte ha med seg?
VISA-kort som brukes til egen handling på åpen avdeling. Kontanter som settes inn på egen innsatt-konto. Den innsatte kan ha med seg klær og sko, toalettartikler. Blader, bøker, frimerker, hobbyartikler og penger kan også medbringes. Penger settes inn på privatkonto i fengslet som du disponerer til handling en gang i uken pluss penger til telefontid. 

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst? 
Nøkkel til rom og informasjonshefte for oppholdet. Du får også eget arbeidstøy når det er vurdert hvilke arbeid du kan settes til. «Startpakke» med mat.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Kartlegging, informasjon, aktivitetsplikten iverksettes umiddelbart, kontaktbetjent fordeles. Når innsatte kommer til fengselet, blir hennes identitet sjekket og personalia registrert. 

Medbrakte effekter blir sjekket, registrert og fordelt til effektlager eller til den innsattes rom. Fordelingen av effekter skjer etter hva vi tillater at innsatte har lov til å ha tilgjengelig på rommet. 
 
Vi tillater det meste av klær. Klær med symboler som er gjengrelatert eller rasistisk er ikke tillatt. 
Eget sengetøy er ikke tillatt, du får sengetøy utdelt.  
Større elektroniske apparater som TV og musikkanlegg er ikke tillatt. 
Smartklokker og mobiltelefoner er ikke tillatt. 
Hygiene artikler er tillatt medbrakt til en viss grad.
Matvarer og annet spiselig og drikkenes er ikke tillatt tatt med. Dette kan kjøpes i løpet av noen dager etter ankomst. 
Det er ikke parkering til eget kjøretøy. 
Listen er ikke uttømmende og er ment som veiledende.
 
Er du i tvil om det er noe du får med inn på rommet, kan du ringe fengselet og spørre. 
 
Dersom du plasseres på lukket avdeling når du kommer, vil det være mer restriktivt hva du kan ta med inn. 
 
Alle nyinnsettelser foregår i mottagelse ved lukket avdeling.
 
Du vil bli fullt visitert og må regne med å måtte avgi utåndingsprøve og urinprøve/spyttprøve under påsyn. Dette er vanlig prosedyre og gjøres for å avdekke om noen møter ruset til soning. 
 
Utgangspunktet når du møter til soning er at du plasseres i åpen avdeling. Dersom du møter ruset til soning vil du bli plassert på lukket avdeling, det samme kan skje dersom det er fullt på åpen avdeling.
 
På åpen avdeling vil du få en omvisning i fengselet, få tildelt et rom og utlevert egen nøkkel til ditt rom. Alle rom ved Evje avdeling er enerom med eget toalett og dusj samt TV. Dette gjelder både åpen og lukket avdeling.
 
Alle innsatte får tildelt en kontaktbetjent i løpet av det første døgnet. Dersom kontaktbetjenten er på jobb en av de første soningsdagene, vil vedkommende ta kontakt. En kontaktbetjent er en fengselsbetjent som skal ha et ekstra fokus på å følge opp akkurat deg med det du trenger bistand til.
 
Første arbeidsdag etter innsettelsen skal innsatte møte på til morgenmøte i fellesstue kl 0730. Her blir arbeidsoppgaver for dagen gitt. Dersom du ennå ikke har blitt kartlagt av sykepleier,  må du vente på å få tildelt arbeidsoppgaver til helsekartlegging er gjennomført. Du vil også få samtale med studieveileder ved skoleavdelingen for å finne ut om det er noen fag eller kurs du kan få mulighet å gjennomføre ved avdelingen.  
 
Hva kan innsatte kjøpe av handlevarer?
Evje åpen avdeling har en handledag i uken. Handlebeløp etter gjeldene regler.
 
For lukket avdeling er det også en handledag i uken. På lukket avdeling skriver innsatte handlelister som butikken plukker ut varene etter.
 
På Evje avdeling praktiseres det full selvforpleining. Du får utdelt en pakke med diverse matvarer når du kommer. Etter det legges det til rette for at du kan handle selv. Er du på lukket avdeling kan du handle fra handleliste, mens om du er på åpen avdeling handler du matvarer selv på butikken med ditt eget bank/VISA kort. 
 
Du må bestille/kjøpe alt av råvarer og lage maten selv, eller i samarbeid med andre. Ofte kan flere gå sammen og bestille og lage mat sammen. Du kan få hjelp til å planlegge handling og meny etter behov.
 
Ansatt med kokkeutdanning vil gjerne hjelpe deg med alt innen kosthold, menyplanlegging, handling, økonomi og renhold dersom du ønsker råd eller inspirasjon.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Fra åpen avdeling kan du ringe fra klokken 15-23 på hverdager og fra 0900-2300 i helgene via fasttelefon. Avdelingen har to telefoner fordelt på 20 innsatte. Er det telefon i rehabiliteringsøyemed eller i forbindelse med løslatelse, kan du ringe på dagtid når dette er avtalt med kontaktbetjent. Det er ikke mulig å ringe inn til telefonautomatene.
 
Fra lukket avdeling er det bare lov å ringe 20 minutter i uken, men det kan søkes om utvidet ringetid med inntil 10 minutter, da spesielt dersom du har barn eller ikke kan motta besøk pga lang reisevei. Det kan også kreves at du snakker et språk som ansatte kan forstå siden alle samtaler blir avlyttet. Dette er regler regulert av Straffegjennomføringsloven.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Avdelingen har et godt og variert skoletilbud på alle nivåer. Skolen driftes av Setesdal videregående skole avd. Hornnes. Innsatte tilbys ofte - i den grad det er mulig - opplegg ut fra individuelle behov. Alt fra real- til yrkesfag.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Avdelingen har et godt og tilrettelagt tilbud gjennom at vi står som ansvarlige for vedlikehold av Evjemoen næringspark. Dette innebærer plenklipping og andre gartnerarbeid, vedlikehold av bygninger samt å gjøre oppdrag for andre leietakere i næringsparken. Videre tilrettelegges det alltid ut fra individuelle behov. Arbeidsdriften har også et godt og nært samarbeid med skolen.
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Avdelingen tilbyr et variert fritidstilbud. Fengselet har sportslige aktiviteter som treningsrom, sandvolleyballbane, sykling, ski, skøyter og jogging. Kulturelle aktiviteter som bibliotek en gang i uken med bibliotekar fra Setesdal videregående skole som låner ut bøker, DVDer og CDer. Det hender en kan gå på kino eller bowling, men ikke så ofte gjennomført pga kostnadene. Konserter i avdelingen, foredrag og lignende. Fengselet ligger i et område som gjør det mulig å tilby aktiviteter i skog og mark. Fisketurer og skog/fjell turer prioriteres, da dette krever lite i forhold til økonomi og ansees som en sunn og god hobby/erfaring også etter løslatelse.
 
Vi har samarbeid med Røde Kors’ visitortjeneste, og alle innsatte har mulighet til å få besøk av besøksvenn (visitor).
 
Annet som er spesielt for avdelingen?
Evje har en rusmestringsavdeling (RME) med inntil 8 plasser. For å få plass ved denne kreves det søknad. Dersom du er innkalt til soning og mener at dette er noe for deg, ta kontakt i god tid så settes du i kontakt med ansatte ved RME.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte ved Evje fengsel må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende til Agder fengsel avdeling Evje kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. 

Last ned papirsøknader

Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter ett år. 

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.  

Ved spørsmål vedrørende besøksklareringen/vandelsjekk og eventuell klage på vedtak kontakt: 8443.Besoksklarering@kriminalomsorg.no.  

Hvordan bestiller jeg besøk 
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten, eller i selvbetjeningsportalen.  

Som et substitutt for fysisk besøk er det tilrettelagt for videobesøk. Regler for gjennomføring av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel, jfr. Strgjfl §31. Du må være godkjent for besøk i Agder fengsel og du må fremvise godkjent legitimasjon ved oppstart av hvert videobesøk.

Besøk kan bestilles på telefon 37 93 17 70 .  

Hva er besøkstidene i fengslet? 
Ved åpen avdeling er det besøksdager tirsdag og onsdag fra kl.16.30 til 21.00 og lørdag og søndag fra kl. 13.30 til kl. 19.00. Dette gir mulighet for inntil fire besøk per dag. Innsatte får i utgangspunktet 1 besøk i uken av varighet av minimum en og en halv time per besøk.
 
Ved lukket avdeling er det besøksdager tirsdag og onsdag 16.00-17.00 og 19.30-20.30, lørdag og søndag 09.45-11.15 og 10.00-11.30.
 
Hva kan den besøkende ha med seg? 
Åpen avdeling: Mat som nytes under besøket og drikke som ikke er åpnet. Ellers kan besøkende ta med effekter etter avtale med fengselet. Besøkende kan også levere inn penger som settes inn på innsattes konto.
 
Lukket avdeling: Ingen mat eller drikke tillates. Det er mulig å kjøpe utvalgte varer og drikke fra en automat i fengselet. Ingen mat eller drikke tillates tatt med tilbake i avdeling, dette gjelder både for lukket og åpen avdeling. Besøkende kan også levere inn penger som settes inn på innsattes konto.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Åpen avdeling: Godt tilrettelagt for barn. Vi har eget bygg utenfor selve avdelingen med stue, kjøkken og toalett tilrettelagt for spesielt for barn og besøkende som kommer langveis fra. Dette må den innsatte søke om å få benytte og besøk hvor særlig små barn kommer prioriteres.
 
Lukket avdeling: Også her tilrettelagt for barn, med eget bad, leker, bøker, tegnesaker o.l.
 
Annet
Ekstrabesøk kan gis etter søknad og avtale med kontaktbetjent.
 
Vi har egen barneansvarlig på avdelingen. Hun kan kontaktes dersom det er spørsmål rundt barn og besøk i fengsel. Ring fengselet og spør etter Maria Solvang. 
 
Penger til innsatte:
Åpen avdeling bruker eget VISA-kort til handling i butikk. Det er derfor ikke nødvendig å ta med kontanter når du møter til soning. Har du ikke VISA-kort, så kan du bruke kontanter. Dersom pårørende ønsker å gi deg penger, er det best at dette settes inn på ditt bankkort. Dersom du får penger overført for å bruke til telefonering, må dette settes inn på konto 0537.58.41705 Merk overføringen som beskrevet i penger til innsatte på lukket avdeling  under.
 
Lukket avdeling handler fra innsattkonto. Pårørende kan sette inn penger på konto 0537.58.41705
Viktig å merke overføringen med:
Agder fengsel
Innsatt midler
Innsatt nummer (000/00)
Etternavn på innsatte
 
Eksempel:
Arendal fengsel
Innsattes midler
136/19, Fru Larsen
 
Vet du at du skal være på lukket avdeling, kan du ta med kontanter for å sette inn på denne kontoen.