Felles rundskriv med Bufdir

Det er utarbeidet et felles rundskriv om rutiner og regler for informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og barneverntjenesten. Rundskrivet slår fast at man innenfor lovens rammer både har rett og plikt til å utveksle informasjon. Den enkelte tilsatte har et individuelt ansvar for å melde fra ved bekymring for et barn.

Marianne Vollan, direktør i KDI (t.h.) og direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald (t.v.)
Marianne Vollan, direktør i KDI (t.h.) og direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald (t.v.)

Rundskrivet ble nylig signerte av Marianne Vollan, direktør i KDI og direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald.

- En milepel i et samarbeid som bare blir bedre og bedre, konstaterte Vollan i forbindelse med at dokumentet ble undertegnet.

Mindreårige og barn

De to etatene har begge ansvar og utfordringer når det gjelder mindreårige domfelte og varetektsfengslede, og også når det gjelder barn som pårørende. Arbeidet med rundskrivet har foregått i rundt ett år, og utkast av det har også vært på høring i kriminalomsorgen.

- I fjor fikk vi på plass barneansvarlige ved alle fengsler og friomsorgskontor, og nå har vi fått ferdigstilt dette rundskrivet sammen med Bufdir. Samlet sett tror jeg dette vil bidra til en kvalitetsheving i hvordan vi jobber med mindreårige i kriminalomsorgen, sier Vollan.