Regelverk for tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde – Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

1. Mål

Mål for ordningen er å støtte opp om frivillig virksomhet på kriminalomsorgens virkeområde, det vil si å bistå domfelte under straffegjennomføring, og å legge til rette for at lovbrytere skal kunne gjøre en innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Det er en målsetning å tilbakeføre innsatte og domfelte til samfunnsdeltakelse og økt livsmestring, samt å hindre tilbakefall til kriminalitet.

Målgrupper for ordningen er domfelte under straffegjennomføring og nylig løslatte/prøveløslatte.

Delmål for ordningen er å støtte tiltak som fremmer:

 • at domfelte aktiviseres og oppnår mestring gjennom for eksempel kulturtiltak og sosiale tiltak
 • at domfelte med rusproblemer motiveres for behandling
 • at domfelte har et nettverk etter løslatelse
 • gode overganger fra institusjon/fengsel til egen bolig
 • fremme gode overganger til arbeid eller utdanning

2. Kriterier for måloppnåelse

Måloppnåelsen vurderes gjennom indikatorer som knyttes til målene under pkt. 1 Mål ovenfor. Resultater vurderes i tilknytning til innsatsfaktorer, interne aktiviteter og prosesser i virksomheten, og produkter og tjenester.

De mest aktuelle indikatorene gjelder kvantitative og kvalitative trekk ved tiltakene, i hvilken grad målgruppen nås, informasjon om samarbeidsavtaler og om tilskuddsmottakers interne aktiviteter.

Hvilke av indikatorene nevnt nedenfor som er aktuelle for den enkelte tilskuddsmottaker avhenger av tilskuddsmottakerens formål og aktiviteter. I tillegg kan andre indikatorer være aktuelle for enkelte mottakere, avhengig av tiltakene som beskrives i søknaden. Tilskuddsbrevet fra direktoratet vil inneholde en nærmere beskrivelse av kriterier for måloppnåelse enn det som fremgår av dette regelverket.

I rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal utvikling over tid som hovedregel fremgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for (minst siste tre år).

Hvor stor andel av den definerte målgruppen som nås med tiltakene skal fremgå (ut fra tilskuddsmottakers definisjon av målgruppe).

Tiltakene under ordningen omfatter blant annet besøkstjeneste, motiveringsarbeid, samtalegrupper, sosiale tiltak, kulturtiltak og bistand til praktiske oppgaver.

For tiltaket besøkstjeneste kan følgende inngå i rapporteringen:

 • Antall og årsverk frivillige og lønnede faddere
 • Antall besøk til innsatte, antall personer som er besøkt
 • Beskrivelse av fadderes kompetanse og stabilitet
 • Beskrivelse av innhold i praktisk bistand og rådgivning (for eksempel ved kontakt med offentlige instanser som NAV, rusomsorg, utdanningsorganisasjoner, oppfølging i treningsbolig, utarbeidelse av individuell plan, deltakelse i fritidsaktiviteter)
 • Beskrivelse av gjennomførte interne kompetansetiltak (og oppfølging av faddere)
 • Beskrivelse av rekrutteringsarbeid

For tiltakene kurs, øvingsaktiviteter, samtalegrupper, sosiale tiltak, informasjonsmøter og kulturtiltak skal følgende inngå i rapporteringen:

 • Beskrivelse av aktiviteten, inkludert varighet
 • Antall ganger gjennomført aktivitet, og i hvilke fengsler eller andre enheter
 • Antall deltakere per aktivitet
 • I hvilken grad deltakere fullfører aktivitetene (for eksempel hvor stor andel som fullfører minst 75 pst. av aktiviteten)

For tiltak knyttet til politisk arbeid skal følgende inngå i rapporteringen:

 • Beskrivelse av deltakelse på seminarer og konferanser om kriminalpolitikk
 • Beskrivelse av arbeid i forbindelse med funksjon som høringsinstans

Innholdet i eventuelt samarbeid med kriminalomsorgen skal omtales i rapporteringen.

3. Tildelingskriterier

a. Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke.

b. Midler vil bli tildelt tiltak som støtter opp om kriminalomsorgens generelle målsettinger, med spesiell vekt på tilbakeføring til samfunnet etter endt straffegjennomføring.

c. I behandlingen av søknadene vil det bli tatt med i vurderingen om organisasjonen har mottatt tilskudd tidligere. Kriminalomsorgsdirektoratet vil legge til rette for et forutsigbart samarbeid mellom kriminalomsorgen og frivillige organisasjoner, for å oppnå kontinuitet i tjenestetilbudet.

Tilskuddsordningen gjelder primært direkte arbeid med domfelte under straffegjennomføring. Ordningen omfatter også tiltak som gjelder bistand og omsorg til lovbrytere etter at de er løslatte. Ved tildeling vil også følgende bli tillagt vekt:

 • Tiltak som bidrar til nettverksbygging
 • Tiltak som bidrar til å motivere domfelte med rusproblemer til å gå inn i behandling for sin rusavhengighet.
 • Tiltak rettet spesielt mot kvinner
 • Tiltak innen musikk og teater
 • Søker er en interesseorganisasjon for domfelte

d. Det forutsettes at tiltakene gjennomføres i samarbeid med kriminalomsorgen innenfor de regler som gjelder for besøkende og frivillige.

e. Tilskudd gis i hovedsak under forutsetning av at hoveddelen av organisasjonenes aktiviteter finansieres av andre kilder.

f. Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Driftstilskudd er finansiering av organisasjoners og tiltaks tjenestetilbud overfor en målgruppe. Prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger. Driftstilskudd vil utgjøre den største delen av de samlede tilskuddsmidlene.

g. Tilskuddsmottakere skal være registrert i frivillighetsregisteret.

4. Oppfølging og kontroll

a. For tilskudd under kr 200 000 skal det sendes inn en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Tilskuddsmottaker skal være innforstått med at ressursbruk skal dokumenteres.

b. For engangstilskudd fra og med kr 200 000 skal det sendes inn en årsrapport/virksomhetsrapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. I tillegg skal det sendes inn et årsregnskap attestert av revisor. Mottaker er ansvarlig overfor Kriminalomsorgsdirektoratet for at bestemmelsene i tilskuddsbrevet og de generelle vilkår overholdes. Rapporteringen skal omtale følgende:

b1.    Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av direktoratets tilskuddsbrev.

b2     Endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra direktoratet

b3     Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.

b4     Tilskuddet skal som utgangspunkt nyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir nyttet innen årets utgang, kan etter begrunnet søknad overføres til neste kalenderår for videreføring av tiltaket.

c. Årsregnskap skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger som generell informasjon, bl.a. om at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Ved behov, kan det også legges opp til særskilt rapportering.

Det er ønskelig at tilskuddsmottakere benytter NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (aktivitetsbasert).

5. Evaluering

Kriminalomsorgsdirektoratet vil, i de tilfeller organisasjonen har mottatt tilskudd over en lengre periode, eller når behov oppstår, vurdere om ordningen skal evalueres. Et eventuelt evalueringsopplegg vil bli diskutert med tilskuddsmottakeren.

6. Kunngjøring

Tilskuddsmidlene på Kriminalomsorgsdirektoratets nettside: http://www.kriminalomsorgen.no/.

Søknadsfristen er 27. februar 2015.

Søknader som mottas etter fristen vil som hovedregel bli avvist. Tildelingen av midler fra direktoratet skal skje snarest mulig etter søknadsfristens utløp. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august. Denne siste runden med fordeling av tilskudd skal normalt være sluttført innen utgangen av september.

Søknader sendes:

Kriminalomsorgsdirektoratet

v/seniorrådgiver Gerhard Ploeg

Dokumentsenteret

Postboks 694

4304 Sandnes

Søknad kan også sendes elektronisk til: postmottak-8005@kriminalomsorg.no

Kontaktperson i direktoratet:
Gerhard Ploeg, tlf. 40 43 88 00, e-post: gerhard.ploeg@kriminalomsorg.no

Det anbefales å be om en mottaksbekreftelse.

7. Krav til søknadens innhold og form

I søknaden skal det legges frem opplysninger som beskrevet under 3.a til og med 3.g. ovenfor. Det bes om å følge denne rekkefølgen og inndelingen i søknaden. Tilleggsinformasjon legges inn i et eller flere vedlegg.

Organisasjoner som har mottatt tilskudd i 2014 bes om å legge frem dokumentasjon som nevnt under 4.a til og med 4.c ovenfor eller angi når slik informasjon vil være tilgjengelig eventuelt innenfor de tidsrammene som er gitt i tilskuddsbrevet for 2014.

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær.

Søknaden bør som hovedregel i tillegg inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • søkers navn
 • adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • for personer må det oppgis personnummer
 • for organisasjoner må det oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer
 • kontonummer for overføring av tilskudd
 • kontaktperson(er)
 • vedtekter (vedlegges søknaden eller sendes inn via Altinn)
 • hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • har søker tidligere gjennomført liknende tiltak
 • har søker tidligere mottatt støtte , over kap. 430, post 70 (oppgi i så fall dato og saksnummer på tilskuddsbrevet)

Om prosjektet/tiltaket:

 • målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • målgruppe/geografisk område
 • plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • (mulighet for) koordinering med andre organisasjoner
 • tidsplan for gjennomføringen
 • forventede resultater
 • eventuell videreføring etter endt prosjektperiode

Finansiering:

 • Budsjett for organisasjonen (ved søknad om driftsstøtte),
 • Ev. budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder og -beløp for driften/prosjektet
  • omsøkt fra Kriminalomsorgsdirektoratet ,- kap. 430, post 70

  • søkers egenandel

  • omsøkt fra andre offentlige myndigheter

  • eventuelle andre kilder (hvilke)

  • eventuell differanse i forhold til total finansiering samt hvordan denne dekkes

  • dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette

  • omtale av tidligere tildelinger over kap. 430, post 70 (tiltakets navn, beløp, årstall for tildeling)

8. Søknadsbehandlingen

Søknad om støtte kan helt eller delvis avslås dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • søknaden ikke oppfyller tildelingskriterier eller kriterier for måloppnåelse
 • søknaden ikke inneholder påkrevede opplysninger
 • mottaker ikke skriftlig innen en gitt frist aksepterer eventuelle vilkår som settes for at tilskudd skal kunne utbetales
 • tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter, regnskaper, ev. revisorbekreftelse mv.
 • det ikke er budsjettmessig dekning til å yte den omsøkte støtte (søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra kriteriene sett i forhold til andre søknader)

9. Klagebehandling

Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan påklages. Avslag eller delvis avslag på søknad om tilskudd skal grunngis. En eventuell klage skal sendes Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. For å få til en bedre og raskere saksbehandling anbefales det å sette Kriminalomsorgsdirektoratet ved ovenstående adresser som kopimottaker for klager.

En liten del av bevilgningen skal normalt settes av til eventuell omgjøring av vedtak som følge av klager fra søkere om tilskudd.

10. Rutiner for utbetaling og behandling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd

Ved særskilt høye tilskudd kan utbetaling i to terminer vurderes.

Utbetaling av tilskudd skal skje så snart som mulig etter at vedtak er fattet og senest innen 3 uker.

11. Mulige reaksjonsformer

Dersom tilskuddet ikke ennå er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom:

 • mottaker ikke aksepterer vilkårene tilskuddsforvalter setter for tilskuddet
 • organisasjonen opphører
 • tiltaket er vesentlig endret i forhold til beskrivelsen i søknaden
 • tilskuddsforvalter blir kjent med at tilskuddsmottaker opptrer i strid med tilskuddsforvalters målsetting for tilskuddet

Dersom tilskuddet allerede er utbetalt, kan det kreves tilbakebetalt innen en særskilt fastsatt frist dersom:

 • det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra søker
 • tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt
 • mottaker ikke kan benytte tilskuddet innen rimelig tid

Dersom tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, kan tilskuddsforvalter vurdere om retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente bør benyttes.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 • innføre strengere rapporteringsrutiner
 • legge det til grunn for avslag av eventuelle senere søknader om tilskudd
 • redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 • kreve at tilskuddet helt eller delvis betales tilbake