Ungdomsstraff erstatter fengsel for unge kriminelle

Unge som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet kan fra i sommer idømmes ungdomsstraff. Den nye straffereaksjonen er et alternativ til ubetinget fengsel og innebærer at unge kriminelle blir hjulpet tilbake på rett vei. Ungdomsstraffen trer i kraft 1. juli 2014.

– Kriminelle mindreårige har et annet behov enn voksne lovbrytere. Fengselsstraff hjelper ikke disse ungdommene, og benyttes ikke med mindre det er tvingende nødvendig. Jeg har tro på tidlig innsats og tett oppfølging av den enkelte ungdom, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Ungdomsstraffen er et alternativ til fengsel og strengere samfunnsstraffer og retter seg mot unge mellom 15 og 18 år som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Straffereaksjonen bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess, og gjennomføres i konfliktrådets regi. Ungdommene skal blant annet delta på møter der alle berørte parter og representanter fra skole, barnevernet, politiet og kriminalomsorgen skal være tilstede. For å redusere faren for ny kriminalitet, skal det tilbys ulike kriminalitetsforebyggende tiltak.

Ungdomsstraffen er enstemmig vedtatt av Stortinget.

Les mer om kriminalomsorgens rolle ved gjennomføring av ungdomsstraff (KDI-rundskriv 6/2014)