Berg er en av tre avdeling som ligger inn under Søndre Vestfold fengsel. Avdelingen har et lavere sikkerhetsnivå (”åpent fengsel”) i Kriminalomsorgen region sør. Avdelingen har et allsidig utdannings og arbeidstilbud til for inntil 48 innsatte. Tverrfaglig samarbeid mellom ulike yrkesgrupper og våre samarbeidspartnere er godt fundamentert i vår virksomhet.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet? 
Berg avdeling ligger ved riksveg 19 ca. 4 km nord for Tønsberg. Det er buss forbindelse både fra Tønsberg og Horten.

Hva MÅ den domfelte ha med seg.
Blir du overført til Berg avd. fra et annet fengsel så tar du med deg de effektene du har der. Møter du direkte til soning av dom så må du ha med deg gyldig identifikasjonspapirer/dokumenter (pass eller fører kort). Du må ha med klær/privattøy (jfr. hvilken årstid det er) og toalettsaker.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Ta kontakt med en førstebetjent i vakta. Der vil du få en god orientering.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
En ”startkasse” med sengetøy, dyne, pute, gardiner, håndkle, såpe, vekkeklokke. Avdelingen tillater ikke bruk av privat sengetøy, dyne og pute.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Du vil bli registrert (fakta opplysninger). Nødvendig informasjon om ulike forhold ved avdelingen vil bli gitt (muligheter og begrensninger). Du blir anvist hvor du skal bo og du får en omvisning i avdelingen. Det er laget en egen informasjonsbrosjyre (finnes digitalt og i papirform). Avdelingen har ulike tilbud og det som er bestemt i forbindelse med en overføring eller fremmøte for soning vil bestemme de neste dagers fremdrift.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Avdelingen har avtale med lokal kjøpmann slik at innsatte kan handle fra en ”handleliste” en gang pr. uke. Avdelingen bistår med å hente og dele ut varer som er kjøpt. Innsatte kan handle for en begrenset sum penger pr. uke.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Det er to telefoner på hver boenhet. Den ene telefonen er tilgjengelig i tiden 07.30 til 23.00/24.00 (fengslet selger telefonkort til denne telefonen). Den andre telefonen er tilgjengelig i tiden 15.00 – 23.00/24.00 (den kan kun motta innkommende samtaler).
 
Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Ta kontakt med en førstebetjent i vakta, da vil du få en god informasjon.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skolen på Berg avdeling er opptatt av å gi alle rettighetselever, og andre motiverte elever og studenter, et godt skoletilbud. Skolens ansatte kartlegger, realkompetansevurderer og tilrettelegger for individuelle opplæringsløp. Deres jobb er å hjelpe med å kartlegge realistiske planer for utdanning og yrke innenfor de rammene som de har i avdelingen eller ved skoler og andre utdanningsinstitusjoner utenfor fengslet.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Berg har følgende arbeidstilbud:
  • Bilverksted m/oppretter og bilpleie avdeling.
  • Institusjons kjøkken (lever all mat til egen avdeling og Sem fengsel)
  • Landbruk (helårsdrift).
  • Vedlikehold (bygg).
  • Depot og renholdsavdeling.
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Fritidsavdeling.
Berg har et variert fritidstilbud. Fengselet har egen fritidsleder i hel stilling som sammen  med fengselsbetjentene og andre ansatte planlegger og tilrettelegger de ulike aktivitets- tilbudene. Fritidsaktivitetene foregår på ettermiddag/ kveld og enkelte ganger i helgene.
Bibliotek.
Avdelingen har eget bibliotek som betjenes (to ganger i uka) av bibliotekar fra Tønsberg ogNøtterøy bibliotek. Her der det foruten utlån av bøker, utlån av DVD filmer og CD`er, Ukeblader og en PC (”ifi”) med en begrenset mulighet til diverse bruk opp mot internett.Biblioteket har tilgang på hele Tønsberg og Nøtterøys bibliotekdata base ved bestilling.   
                                                         
Annet som er spesielt for avdelingen
Metode og innhold.
Institusjonen har en heltids ansatt rådgiver med sosialfaglig utdannelse og videreutdanning, og en deltidsansatt førstekonsulent (50%). Disse to har det faglige ansvaret for sosialtjenesten og veileder kontaktbetjenten i arbeidet med innsatte. Det gis bistand og rådgivning innen hele sosialfeltet.
NAV har en medarbeider knyttet til institusjonen en dag pr. uke.

Tønsberg kommune har ansvaret for fengselshelsetjenesten. (Spesialsykepleiere i hendholdsvis 80% og 20% stilling. Egen tilsynslege i inntil 4 timer pr. uke). Helse avdelingen har eget kontor på Berg avdeling. Tannhelsetjenesten ivaretas av Fylkestannhelsetjenesten og innsatte tas i mot etter behov.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Er du tidligere godkjent for å besøke innsatte i et annet fengsel vil du normalt bli godkjent for å besøke innsatte ved Berg avdelingen (unntak kan forekomme). Har du ikke besøkt innsatte må du få tilsendt et eget skjema, der du fyller ut personlige opplysninger (navn, person nummer, adresse og telefon nr.). Besøksskjemaet sendes i signert stand til Berg avdelingen. Person opplysningene sendes så til politiet for en ”sjekk/kontroll” i ulike registre. På bakgrunn av tilbakemelding fra politiets registre og opplysninger som da blir gitt, blir det foretatt en vurdering om søkeren(e) kan godkjennes eller ikke.

Blir den som søker godkjent vil innsatte få skriftlig beskjed om dette. På Berg avdelingen er det den innsatte som selv søker om å få besøk av klarerte personer. Blir den som søker ikke godkjent vil vedkommende bli tilskrevet og med grunnlag for vedtaket og med informasjon om hvordan en eventuell klage skal fremsettes. Innsatte blir underrettet om et avslag.

Besøksskjema finner du her. Husk å signere på besøkssøknaden før den sendes.

Hva er besøkstidene i fengslet? 

Ordinær besøkstid er lørdag og søndag i tiden mellom klokken 11.30 til 17.00. Unntaksvis kan avdelingen tilrettelegge for besøk andre dager i uka.

Besøk med barn mellom 0-16 år gjennomføres kun i Besøkshuset på hverdager mandag, onsdag og torsdag i tiden 16.00-19.00. På helge- og høytidsdager gjelder tidsrommene 11.00-14.30 og 15.00 til 18.30. Det kan legges til rette for andre tider med hensyn til barnets beste.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende må ha med seg gyldig identitetsdokument (pass eller førerkort). Ved tvil om identitet på bespøkende, blir besøket avvist.
 
Mat og drikke (ikke alkohol eller alkoholfrie drikker slik som vin og øl), tobakk/snus i mindre mengder. Mengden er begrenset til det som går i 2 normale bæreposer. I tillegg kan besøkende ha med klær og sko, bøker, aviser, annet fritidsutstyr litt avhengig av årstiden, små elektroniske artikler (radio, mp3 spiller).
 
Er du i tvil om hva du kan ha med av mat/ drikke eller andre effekter til innsatte så ta på forhånd kontakt med en førstebetjent i vakta for mer informasjon.
 
Mat/drikke og effekter som åpenbart ikke vil bli godkjent må tas med ut etter besøk. Hvis dette blir stående igjen vil avdelingen ikke kunne påta seg ansvar for oppbevaring.
 
Det er ikke tillatt å ta med seg effekter til innsatte slikt som:
  • Mobiltelefon med eller uten ”simkort”.
  • Løse ”simkort”
  • Alle typer enheter som har eller kan utrustes med utstyr som gjør det i stand til å kommunisere (koble seg opp) til internett via trådløst nett, mobil telefon nettet 3G eller satellitt telefon nett.Slike typer enheter kan da være: Stasjonær eller bærbar pc, iPad, MP 3 spillere, spillekonsoller, tv med slikt utstyr montert for å ha nevnt noen eksempler.
Innsatte som har behov for å ha pc eller andre elektroniske enheter som kan brukes til å kommunisere via internett eller mobil telefon nettet må på forhånd ha fått skriftlig tillatelse til det (slik tillatelse gis ikke ”der og da” ved et besøk.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Avdelingen har ikke egne ”besøksrom”. Alle besøk foregår inne på beboelsesenhetene til innsatte der
vedkommende har sitt rom. Besøkende kan benytte fengslets indre område. Avdelingen har en begrenset mengde med leker og bøker til utlån som er tilpasset mindreårige barn. 

Berg avdeling har et stort område og litt avhengig av årstiden vil det være mulighet for besøkende og innsatte å benytte det. Det vil også være muligheter får å ta seg en tur ned til landbruks avdelingen. Dette tilbudet er svært populært for barna i den tiden det er ”lamming på gang” om våren.