- Strategien gir oss retning for fremtiden. Den vil hjelpe oss å løse våre oppgaver på en systematisk og helhetlig måte, og bygger på grundige analyser av etaten og det landskapet vi befinner oss i, Lise Sannerud, direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). 

 • Den forteller hvor kriminalomsorgen skal - og hvordan man skal skal komme dit. 
 • Det gir svaret på hvilke mål kriminalomsorgen skal nå. 
 • Den tar opp i seg temaer som er viktig for den enkelte ansatte, som sikkerhet og medbestemmelse, omdømme/stolthet og trivsel. 
 • Strategien vil bidra til en bedre kriminalomsorg.

Video om virksomhetsstrategien

Visjon

«Straff som endrer» erstatter den mangeårige visjonen «Aktiv kriminalomsorg – tryggere samfunn».

Endringen ligger både i rehabilitering av den enkelte domfelte, men også hos kriminalomsorgen som organisasjon.

Verdier

 • Verdiene våre er førende for atferden vår i hverdagen. 
 • Verdiene våre beskriver atferd og handlinger som gjenspeiler vår kultur. 
 • Verdiene våre forteller hva som kjennetegner oss som medarbeidere og organisasjon. 

Verdiene for kriminalomsorgen er:

 • Åpenhet
 • trygghet
 • nytenking

Strategiområder

Strategien inneholder fem strategiske områder for kriminalomsorgen i framtiden. Disse er:

 • fremtidsrettet straffegjennomføring  
 • trygghet og sikkerhet 
 • organisasjon 
 • kunnskap kompetanse 
 • omdømme