Det skal innhentes uttalelse fra lege om domfeltes helsetilstand og om han eller hun antas å være i stand til å gjennomføre straffen i annen eller mindre restriktiv gjennomføringsform.

Straffegjennomføring skal heller ikke påbegynnes dersom domfelte på tidspunktet for innsettelsen er blitt alvorlig sinnslidende. Dette gjelder uavhengig av om det er fremmet søknad om utsettelse av straffegjennomføringen. 

Gravide eller har nylig født

Kvinner som er gravide eller som har født for mindre enn seks uker siden, fyller vilkårene for utsettelse av straffegjennomføringen. Det samme gjelder kvinner som ammer sitt barn med mindre det er gått minst ni måneder siden fødselen. Domfelte kan likevel mottas til straffegjennomføring dersom hun selv ønsker det og leder av fengsel og eventuell verge samtykker i det. Uttalelse fra fengselslegen eller offentlig lege skal innhentes på forhånd eller så snart som mulig etter innsettelsen.