Så lenge varetektsinnsatte ikke er underlagt brev og besøksrestriksjoner, eller hel/delvis isolasjon kan de ha samvær med andre innsatte og delta i arbeid, skole og fritidsvirksomhet så langt det er praktisk mulig.

Den varetektsfengslede har, på grunn av sin spesielle status, ikke aktivitetsplikt i fengsel på linje med domsinnsatte. Deltakelse i arbeid, undervisning eller andre aktiviteter skjer derfor på frivillig basis.

Så langt det er praktisk mulig skal varetektsinnsatte tilbys kontaktbetjent. Det skal også prioriteres andre tiltak overfor varetektsinnsatte som er underlagt isolasjon.

Forebygge skader ved isolasjon

Fengselet skal legge forholdene til rette for å avhjelpe negative virkninger av isolasjon.