Straffeavbrudd under fengselsstraff reguleres av straffegjennomføringsloven § 35

Avbrudd innvilges bare dersom det etter en konkret helhetsvurdering anses som sikkerhetsmessig forsvarlig. Avbrudd gis i en bestemt periode av inntil 4 uker, og kan senere forlenges én gang med inntil 4 uker. Innvilgelse av søknad om ytterligere forlengelse kan gis av nærmeste overordnede nivå. I særlige unntakstilfeller kan overordnet nivå innvilge avbrudd for en ubestemt periode. 

Iverksatte straffeavbrudd

Pr. 14. mars 2023: 13 stykk har soningsavbrudd

Tallrekken nedenfor viser antall innvilgede soningsavbrudd pr. kalenderår . Merk at dette er antall vedtak, ikke personer, ettersom en person kan ha flere vedtak om straffeavbrudd. 

2022: 57
2021: 67
2020:179
2019: 81
2018: 74
2017: 78
2016: 81
2015: 100
2014: 203
2013: 171
2012: 143

Faktisk.no

I artikkelen «Hvor vanlig er straffavbrudd?», publisert 14.03.2023 på Faktisk.no, redegjør Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, for sentrale deler av ordningen med midlertidig soningsavbrudd.