Tidspunkt for permisjon

Innsatte kan først gis ordinær permisjon etter at en del av straffen er gjennomført. Dersom sikkerhetmessige grunner ikke taler mot det, kan kriminalomsorgen gi innsatte korte permisjoner dersom særlige og vektige grunner taler for det, eller når permisjon vil være nyttig for den videre gjennomføring av straffen.

Sikkerhet

Ved vurderingen av om en permisjon er sikkerhetsmessig forsvarlig, skal det tas utgangspunkt i kriminalomsorgens totale kjennskap til den innsatte. Det skal her legges særlig vekt på om det er grunn til å anta at den innsatte vil begå ny straffbar handling under permisjonen, unndra seg gjennomføringen ved å utebli etter endt permisjon, bryte forutsetninger og permisjonsvilkår, eller misbruke permisjonen på annen måte. Permisjon kan innvilges i form av ordinær permisjon, velferdspermisjon og korttidspermisjon av noen timers varighet.

Lengde på permisjonen

Domfelte kan i tillegg til korttidspermisjon innvilges et ordinært samlet permisjonsfravær i året (permisjonskvote) på inntil atten døgn, med tillegg av nødvendig reisetid. Etter nærmere retningslinjer fra Kriminalomsorgsdirektoratet kan domfelte i særlige tilfeller innvilges en årlig permisjonskvote på inntil tretti døgn.

Fremstilling

Fremstilling er en utgang fra fengslet med følge av tjenestemenn. Vanlige formål ved fremstillinger kan være viktige begivenheter i nærmeste familie, fremstilling til behandling, legebesøk osv. Fremstilling vil bare skje i situasjoner der kriminalomsorgen anser det som sikkerhetsmessig forsvarlig.