Straffeavbrudd under fengselsstraff reguleres av straffegjennomføringsloven § 35

Avbrudd innvilges bare dersom det etter en konkret helhetsvurdering anses som sikkerhetsmessig forsvarlig. Avbrudd gis i en bestemt periode av inntil 4 uker, og kan senere forlenges én gang med inntil 4 uker. Innvilgelse av søknad om ytterligere forlengelse kan gis av nærmeste overordnede nivå. I særlige unntakstilfeller kan overordnet nivå innvilge avbrudd for en ubestemt periode. 

Iverksatte straffeavbrudd

Tallrekken nedenfor viser antall innvilgede soningsavbrudd pr. kalenderår . Merk at dette er antall vedtak, ikke personer, ettersom en person kan ha flere vedtak om straffeavbrudd. 

 • 2024 (pr. 20. mai): 22
 • 2023: 69
 • 2022: 57
 • 2021: 67
 • 2020: 179
 • 2019: 81
 • 2018: 74
 • 2017: 78
 • 2016: 81
 • 2015: 100
 • 2014: 203
 • 2013: 171
 • 2012: 143

Det føres ikke statistikk på hvor mange som søker om straffeavbrudd. 

Faktisk.no

I artikkelen «Hvor vanlig er straffavbrudd?», publisert 14.03.2023 på Faktisk.no, redegjør Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, for sentrale deler av ordningen med midlertidig soningsavbrudd.