Kartleggingen av siktedes personlige livsforhold og framtidsmuligheter skal bidra til at domstolen gis et bedre grunnlag til å fastsette en riktig straffereaksjon.

En siktet person kan også selv, enten direkte til påtalemyndighet eller via advokat, be om at det innhentes personundersøkelse i forbindelse med straffesaken. 

Når innhentes personundersøkelse?

Personundersøkelse bør innhentes når siktedes personlige forhold kan ha betydning for valg av straffereaksjon, eksempelvis når det kan være aktuelt med samfunnsstraff.

Det skal innhentes personundersøkelse når det vurderes å idømme betinget dom med vilkår om program mot ruspåvirket kjøring og normalt når det er aktuelt med forvaringsdom.

Personundersøkelse skal alltid innhentes når det tas ut tiltale på personer under 18 år.

Hva omfatter personundersøkelsen?

Personundersøkelse utføres av friomsorgskontorene i kriminalomsorgen og skjer i form av et intervju med siktede samt eventuell innhenting av informasjon fra andre kilder, eksempelvis fastlege, NAV eller arbeidsgiver (etter samtykke fra den siktede).

Personundersøkelsen gir en beskrivelse av følgende livsområder;

  • bolig
  • økonomi
  • sysselsetting
  • nettverk
  • helsetilstand
  • rusmiddelbruk
  • eventuelt andre forhold av betydning.

Til slutt gis en faglig vurdering fra personen som utfører undersøkelsen ut fra de opplysninger som er fremkommet. Vurderingen har fokus på momenter som er relevante for å motvirke kriminalitet.