Region bestemmer fengsel eller friomsorgskontor

Det er politidistriktet som sender dommen og saksdokumenter til regionen for anvisning av fengselsplass eller friomsorgskontor. Når regionen har truffet vedtak om valg av fengsel eller friomsorgskontor, er det lederen av fengselet eller friomsorgskontor som fastsetter når straffen skal gjennomføres.

Domfelte skal innsettes i fengsel hvor straffen antas å kunne gjennomføres på hensiktsmessig måte. Det som vil telle inn er for eksempel domslengde, hvilken type kriminalitet som den domfelte er dømt for og historikken til domfelte.

Uten fast bopel

Dersom den domfelte er uten fast bopel, er det den geografiske plasseringen av det NAV-kontoret hvor domfelte er registrert som aktiv bruker som er avgjørende for hvilken region som er ansvarlig. Dersom den domfelte ikke er registrert som bruker ved noe sosialkontor, er plasseringen av det politidistrikt som har behandlet straffesaken, eventuelt hovedtyngden av straffesakene, avgjørende.