Timeantall og gjennomføringstid

Dersom vilkårene for bøtetjeneste er til stede, fastsetter kriminalomsorgen et timetall for bøtetjenesten fra 2 til 240 timer og en gjennomføringstid fra 20 dager til 8 måneder pr forelegg. Ved fastsettelse av timetallet tilsvarer én dag subsidiær fengselsstraff to timer bøtetjeneste. Én time bøtetjeneste skal ha en varighet av 60 minutter.

Hvordan gjennomføres bøtetjeneste?

Bøtetjeneste innebærer at du utfører to timer samfunnsnyttig tjeneste for hver dag av den subsidiære fengselsstraffen. Bøtetjeneste vil skje i regi av friomsorgskontoret i fylket hvor du bor og er nå et landsdekkende alternativ til å sone bøter i fengsel.

Målet med ordningen er å gi deg en mulighet til å gjøre opp for deg uten å sone i fengsel. Du må ha bosted og opphold i Norge i gjennomføringstiden. Kriminalomsorgen kan innhente opplysninger om ditt bosted og andre forhold som er av betydning for gjennomføringen av bøtetjenesten. Du må møte i upåvirket tilstand og til fastsatt tid og sted for bøtetjeneste.

De som kan søke på bøtetjeneste må ha mottatt informasjonsbrev fra kriminalomsorgen før de kan søke. Brevet vil bli sendt digitalt, eller i vanlig post hvis man ikke har digital postkasse.

Du kan søke om bøtetjeneste selv om du allerede er innkalt til soning, sitter i fengsel på grunn av dom eller bøter.

Dersom du ønsker å betale bøtene etter at du har påbegynt bøtetjeneste, er dette mulig. Det arbeidet du har utført, vil da gi fratrekk i restbeløpet.

Saksgangen i bøtetjenestesaker

  • Statens innkrevingssentral har forgjeves søkt å inndrive pengene over en lengre periode, og deretter sendt saken til politiet med anmodning om at bøtene fullbyrdes.
  • Politiet sender saken til Kriminalomsorgsdirektoratet v/Kriminalomsorgens sentrale bøteadministrasjon (KSB), som sender ut informasjon og søknadsskjema til aktuelle kandidater.
  • Søknad om bøtetjeneste fremsettes muntlig eller skriftlig til KSB, som forbereder saken og videresender den til aktuelt friomsorgskontor i ditt fylke.
  • Når din søknad er mottatt vil friomsorgskontoret kontakte deg for å avtale en samtale så sant du oppfyller kriteriene.
  • Kriminalomsorgen fastsetter timetall for bøtetjenesten, gjennomføringstiden og det nærmere innholdet i bøtetjenesten.
  • Det er friomsorgskontoret som innvilger eller avslår søknaden om bøtetjeneste, kriminalomsorgen regionalt nivå er klageinstans.
  • Friomsorgskontoret vil i samarbeid med deg finne frem til passende arbeidsoppgaver. Friomsorgen vil i de fleste tilfeller også fungere som arbeidsleder for gjennomføring av bøtetjeneste  
  • Det er også friomsorgskontoret som skal kontrollere at du overholder forutsetninger og vilkår for bøtetjenesten.