Det er mange fordeler ved å gjennomføre straff i samfunnet. Det fører ikke til brudd i den domfeltes liv, slik at utdanning og deltagelse i arbeidsliv kan skje som før. Et annet viktig argument er forholdet til familie, ektefelle og barn.

Å gjennomføre straff i samfunn kan øke sjansene for et liv uten kriminalitet etter gjennomført straff. Det er likevel viktig at bruk av alternative straffereaksjoner ikke fører til en unødig belastning for offer, pårørende, samfunnet eller for den domfelte selv. Det er en forutsetning at samfunnets sikkerhet til enhver tid skal være ivaretatt. 

Friomsorgskontorer

Det er kriminalomsorgens friomsorgskontorer som har ansvar for gjennomføringen av straff utenfor fengsel. Friomsorgen har også ansvaret for å gjennomføre personundersøkelse og eventuelt møteplikt etter prøveløslatelse. Friomsorgen er en del av kriminalomsorgen og har kontorer i alle fylker. I noen områder benyttes innleide personer for å gjennomføre kontrollene.