Mobil Versjon

Norsk-Russisk fengselssamarbeid

De siste årene har Russland vært gjennom store reformer i både straffelovgivning og fengselsvesen. Kriminalomsorgen i Norge har et omfattende samarbeid med den føderale fengselstjenesten i Russland og er i tillegg representert i Europarådets rådgivningsgruppe for fengselsreformer i Russland.
Norsk-russisk fengselssamarbeid
Norge og Russland har siden midten av 90 tallet samarbeidet på kriminalomsorgsområdet. I 2010 startet russisk kriminalomsorg (den føderale russiske straffegjennomføringstjeneste www.fsin.su) på en omfattende omlegging og modernisering av sin straffegjennomføringstjeneste. Hovedmålsettingene for reformen, som går under navnet «Reform 2020» er humanisering, halvering av antall innsatte, innføring av alternativer til fengsel, nye tiltak overfor unge lovbrytere, modernisering av fengselsvesenet og nedbygging av arbeidsleirsystemet. Norge er et av få vest-europeiske land som har et langsiktig og omfattende kompetansesamarbeid med russisk kriminalomsorg. Russland har innhentet mange innspill og fått opplæring i flere faglige verktøy for rehabilitering av domfelte og innsatte som de tar med seg inn i reformarbeidet.

Politisk forankring og avtaleverk

På initiativ fra Europarådet har justismyndighetene i Norge og Russland samarbeidet på kriminalomsorgsområdet siden 1998. Samarbeidet ble utvidet til hele russisk JD ( www.minjust.ru) gjennom en rammeavtale mellom JD og Den Russiske Føderasjons Justisministerium av 29. mars 2006. Rammeavtalen foreskriver tidsavgrensede samarbeidsprogram som avtales mellom justisministrene. Nåværende samarbeidsprogram gjelder for perioden 2010-2012.

Kriminalomsorgen mottar årlig en betydelig prosjektstøtte fra UD til implementering av kompetansesamarbeidet. Samarbeidsprogrammene tar utgangspunkt i overordnede politiske målsetninger for samarbeidet mellom Norge og Russland i justissektoren, mens detaljer for prosjektimplementering avtales i egne implementeringsplaner mellom fagetatene.

Temaer i samarbeidet

Tverretatlig samarbeid om mindreårige lovbrytere – Murmansk og Arkhangelsk regioner er koordinert med Barents helseprograms CYAR program (Children and Youth at Risk). De to store tiltakene på kriminalomsorgens område er innenfor megling og opplæring i  ART (Agression Replacement training) programmet. (Her finner du en artikkel om hva ART er) To ungdomsfengsler i Arkhangelsk og Ryazan tester ut ART programmet for bruk i russisk kriminalomsorg.  Forskrift om bruk av megling i straffesaker for unge lovbrytere i Russland ble vedtatt i april 2012. 20 spesialister har fått megleropplæring fra Konfliktrådet i Sør Trøndelag, og Arkhangelsk har nå startet med megling i straffesaker der ungdom er involvert.

Det skjer også et omfattende samarbeid om rehabilitering av kvinnelige domfelte – VINN programmet. Russisk kriminalomsorg har fått opplæring fra Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i VINN-programmet og programmet har blitt brukt med flere hundre domfelte kvinner i Moskvaregionen og republikken Mordovia. Det drives aktiv opplæring av kursledere i 5 nye kriminalomsorgs regioner. Programmet omtales av russisk kriminalomsorg som et vellykket samarbeidsområde. Det passer godt inn i den russiske «sosiale heis» modellen, der deltakelse i rehabiliteringsprogram er frivillig, men hvor deltakelse og endring gir utslag på soningsform. VINN programmet er utviklet med russisk tilpassing siden 2005-2006, og akademiet i Ryazan har nå ansvar for grunnopplæring, veiledning, sertifisering og koordinering av “VINN- motivasjonsprogram for kvinner” i Russland. KRUS har i tillegg utviklet en VINN manual sammen med Ryazan, gjennomført opplæring av kursledere og programveiledere (TNT training new trainers) med deltakelse fra regionene Moskva, Ryazan, og Mordovia, og nå driver Ryazan grunnopplæringen i Perm, Belgorod, Chuvashia, Ryazan UFSIN og Tomsk. Lokale effektstudier viser gode resultater. Forskningssamarbeid om måling av effekter av de sosiale intervensjoner er avtalt utført i perioden 2010-2013.

Det foregår også et samarbeid om alternativ til fengsel. Dette innebærer langsiktig kompetansesamarbeid om alternative straffereaksjoner mellom Mordovia regionen og Moskvaregionen i Russland og Kriminalomsorgen region øst. Målsettingen er langsiktig samarbeid om alternative straffereaksjoner som hjemmesoning med elektronisk kontroll og samfunnsstraff.

KRUS har undertegnet intensjonsavtale med Ryazan for gjensidig å styrke forskning, opplæring og etterutdanning av personell. Det er laget en avtale om samarbeid med institutt for etterutdanning av fengselspersonell i St. Petersburg, men det er ikke konkretisert noe innenfor avtalen ennå.

Det skjer også et felles tiltak innenfor fengselshelse. Samarbeidet innenfor fengselshelse gjennomføres av partnerskapet innenfor den Nordlige Dimensjon.  

Organisering

Praktiske aktiviteter gjennomføres av kriminalomsorgens ytre etat, mens forhandlinger med russiske justismyndigheter gjennomføres av fagavdelingen. Kriminalomsorgen region nord deltar i arbeidsgruppene for det tverretatlige samarbeidet om barn og unge lovbrytere i henholdsvis Murmansk og Arkhangelsk. (Klikk her for å se avtalene med Murmansk og Arkhangelsk). Dette samarbeidet er tett knyttet til programmet «Children and Youth At Risk in the Barents region» under Barentsrådets program for helse og sosiale saker i Barentsregionen (www.beac.st).

Kriminalomsorgen region øst er delegert operativt ansvar for samarbeidet med de regionale kriminalomsorgstjenestene i Moskva og Mordovia mens Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) har samarbeid med Retts- og ledelsesakademiet til Den russiske føderale tjenesten for fullbyrdelse av straffer i Ryazan om akademisk samarbeid. KRUS samarbeider også med Instituttet for etterutdanning av fengselspersonell i St. Petersburg.

Fra russisk side ledes samarbeidet med Norge av den Føderale tjenesten for gjennomføring av straffer (FSIN) som er integrert i den russiske føderasjons justisministerium. Praktiske aktiviteter gjennomføres av FSINs regionale administrasjoner (UFSIN), høyskoler, lokale enheter og regionale kompetansesentre.