Mobil Versjon

Rundskriv fra departementene

G-rundskriv

 • Retningslinjer + VEDLEGG
  Likelydende brev om retningslinjer for ikraftsetting av program mot ruspåvirket kjøring
 • Rundskriv G-04/2009 og vedlegg
  Revisjon av forskrift om prøveordning om narkotikaprogram med domstolskontroll
 • Rundskriv G-02/2008 + VEDLEGG
  Ikraftsetting av lov om endringer i straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e.
 • Rundskriv G-01/2008
  Forvaltningssamarbeid mellom opplæringssektoren og kriminalomsorgen
 • Rundskriv G-07-2007
  Retningslinjer for behandling av søknader om forskning i kriminalomsorgen
 • Rundskriv G-5/2007
  Endring i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002
 • Rundskriv G-9/2006
  Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i visse erstatningssaker
 • Rundskriv IS-9/2006 
  Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.
 • Rundskriv G-8/2006
  Samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunenes sosialtjeneste og kriminalomsorgen overfor innsatte og domfelte rusmiddelavhengige
 • Rundskriv G-4/2006
  Prøveordningen med promilleprogram - forlengelse.
 • Rundskriv G-3/2006
  Erstattet av rundskriv G-01-2017
 • Rundskriv G-1/2006
  Iverksettelse av prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll.
 • Rundskriv G-3/2005
  Informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og politiet/påtalemyndigheten.
 • Rundskriv G-3/2004
  Endring av Justisdepartementets forskrift av 03.12.1963 nr. 1 om samarbeid med Danmark, Finland, Island og Sverige om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. - og endring av Justisdepartementets forskrift av 12.12.1963 nr. 1 om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv.
 • Rundskriv G-2/2004
  Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker etter lov av 15.11.1963 om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv.
 • Rundskriv G-26/2003
  Personalreglement for embets- og tjenestemenn i kriminalomsorgen.
 • Rundskriv G-13/2003
  Retningslinjer for personundersøkelse i straffesaker.
 • Rundskriv G-111/2000
  Om journalføring og registrering i Kompis KIA
 • Rundskriv I-11/2000
  Kriminalomsorgens og sosialtjenestens ansvar for sosiale tjenester og økonomisk stønad til innsatte i fengselsvesenets anstalter m.v.
 • Rundskriv G-61/1999
  Om journalføring og registrering i Kompis KIF