Mobil Versjon

Ingen ledige plasser i Norgerhaven fengsel

Fengselet Norge leier i Nederland har nå 242 innsatte. Dette betyr at fengselet er fullt. 51 av de innsatte er norske statsborgere.

Bilde av Norgerhaven

Norge har inngått avtale med Nederland om å leie Norgerhaven fengsel i den nordvestlige delen av Nederland fra 1. september i år og i tre år fremover. Avtalen kan forlenges i inntil to år etter dette.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har fastsatt et målkrav for belegg i fengslene på 94 prosent. Første halvår 2015 var belegget historisk høyt, opp mot 98 prosent. Da Norgerhaven fengsel åpnet falt det samlede belegget i fengslene samlet til rundt 90 prosent. Dette har som forventet tatt seg opp igjen og dagens situasjon er at 93 prosent av landets fengselsplasser nå er belagt. I dette tallet er belegget i Norgerhaven medregnet.

Høysikkerhetsfengsel

Norgerhaven er et høysikkerhetsfengsel med plass til 242 innsatte. Fengselet har norsk ledelse, men er ellers bemannet med nederlandske fengselsbetjenter. Norgerhaven drives etter norske straffegjennomføringsregler, altså de samme regler som for fengsler i Norge.

Den første flyvningen med innsatte fra Norge til Nederland gikk i begynnelsen av september, og til sammen er det nå gjennomført 13 flyvninger.

Per 12. januar var det fattet 319 vedtak om overføring av domfelte til Nederland. Av disse reiser 179 etter egen søknad, de har altså samtykket i å bli overflyttet til Nederland. 35 av dem er norske statsborgere. Det er fattet vedtak for 140 personer som har ikke gitt samtykke til overføring til Nederland. 38 av disse er norske statsborgere.

Avgjørelser kan påklages

De som skal overføres til Nederland uten å ha gitt sitt samtykke, har den samme rett til å klage på vedtaket som innsatte i fengsler i Norge har. Det var per 12. januar fremmet i alt 115 klager på vedtak som er truffet. Av de klagene som er behandlet så lang er 34 tatt til følge, mens 70 ikke er tatt til følge. Det var 11 ubehandlede klager.

569 innsatte er så langt vurdert som ikke egnet for overføring til Nederland. 367 av dem er norske statsborgere. De viktigste enkeltårsakene til at de ikke er egnet, er besøk av barn (115) eller at de mottar spesialisthelsebehandling (185)

Flere plasser til varetekt

I tillegg til å sørge for gjennomføring av ubetingede fengselsstraffer, skal kriminalomsorgen også stille varetektsplasser til rådighet for politiet. I lang tid har dette vært vanskelig, fordi fengslene har vært svært fulle. Totalbelegget i fengslene har etter åpningen av Norgerhaven gått noe ned, og dette gjør det mulig for kriminalomsorgen å stille med tilstrekkelig varetektsplasser og innen fastsatt tidsfrist når politiet trenger slike plasser.

Samtidig gir det lavere belegget bedre muligheter til å flytte innsatte fra et fengsel til et annet når dette er ønskelig, enten det er for å sikre progresjon i den innsattes soning eller det av sikkerhetsmessige grunner er ønskelig flytte vedkommende.

Kortere soningskø

Soningskøen er blitt betydelig kortere etter åpningen av Norgerhaven. Pr. 28. august, uka før Norgerhaven ble åpnet, var 1038 dommer i soningskø. Køen er nå redusert til 563 dommer.