Mobil Versjon

Fengselet i Nederland fylles

Fengselet Norge leier i Nederland har nå et belegg på 93 prosent, eller 225 innsatte. Dette bidrar til at antall dommer i soningskø nå synker.

Norgerhaven - utsyn

Norge har inngått avtale med Nederland om å leie Norgerhaven fengsel i den nordvestlige delen av Nederland fra 1. september i år og i tre år fremover. Avtalen kan forlenges i inntil to år etter dette.

 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har fastsatt et målkrav for belegg i fengslene på 94 prosent. Første halvår 2015 var belegget historisk høyt, opp mot 98 prosent. Da Norgerhaven fengsel åpnet falt det samlede belegget i fengslene samlet til rundt 90 prosent. Dette har som forventet tatt seg raskt opp igjen og dagens situasjon er at 95,2 prosent av landets fengselsplasser nå er belagt. I dette tallet er belegget i Norgerhaven medregnet.

Belegget i Norgerhaven er 93 prosent. KDI regner med at belegget vil øke ytterligere før jul.

Høysikkerhetsfengsel

Norgerhaven er et høysikkerhetsfengsel med plass til 242 innsatte. Fengselet har norsk ledelse, men er ellers bemannet med nederlandske fengselsbetjenter. Norgerhaven drives etter norske straffegjennomføringsregler, altså de samme regler som for fengsler i Norge.

Den første flyvningen med innsatte fra Norge til Nederland gikk i begynnelsen av september, og til sammen er det nå gjennomført 11 flyvninger.

Pr. 10. desember var det fattet 297 vedtak om overføring av domfelte til Nederland. Av disse reiser 160 etter egen søknad, de har altså samtykket i å bli overflyttet til Nederland. 33 av dem er norske statsborgere. Det er truffet vedtak for 137 personer som har ikke gitt samtykke til overføring til Nederland. 38 av disse er norske statsborgere.

Avgjørelser kan påklages

De som skal overføres til Nederland uten å ha gitt sitt samtykke, har den samme rett til å klage på vedtaket som innsatte i fengsler i Norge har. Det var per 10.12.15 fremmet i alt 100 klager på de vedtak som er truffet. Av de klagene som er behandlet så langt er 30 tatt til følge, mens 60 ikke er tatt til følge. Det var 10 ubehandlede klager.

503 innsatte er så langt vurdert som ikke egnet for overføring til Nederland. 324 av dem er norske statsborgere. De viktigste enkeltårsakene til at de ikke er funnet egnet, er besøk av barn (106) eller at de mottar spesialisthelsebehandling (159).

Flere plasser til varetekt

I tillegg til å sørge for gjennomføring av ubetingede fengselsstraffer, skal kriminalomsorgen også stille varetektsplasser til rådighet for politiet. I lang tid har dette vært vanskelig, fordi fengslene har vært svært fulle. Totalbelegget i fengslene har etter åpningen av Norgerhaven gått noe ned, og dette gjør det mulig for kriminalomsorgen å stille med tilstrekkelig varetektsplasser og innen fastsatt tidsfrist når politiet trenger slike plasser.

Samtidig gir det lavere belegget bedre muligheter til å flytte innsatte fra et fengsel til et annet når dette er ønskelig, enten det er for å sikre progresjon i den innsattes soning eller det av sikkerhetsmessige grunner er ønskelig flytte vedkommende.

Kortere soningskø

Soningskøen er blitt betydelig kortere etter åpningen av Norgerhaven. Pr. 28. august, uka før Norgerhaven ble åpnet, var 1038 dommer i soningskø. 10. desember var køen redusert til 620 dommer. Dette er en nedgang på 40 prosent, og KDI regner med at køen vil fortsette å bli mindre i månedene fremover.