Mobil Versjon

Status for antall innsatte til Nederland

Pr. fredag 6. november var det fattet 256 vedtak om overføring til straffegjennomføring i Nederland.

Nederland-åpning 121

Norge har leid Norgerhaven fengsel (bildet) i den nordlige delen av Nederland fra 1. september i år.

Leieavtalen gjelder i tre år, med mulighet til å forlenge den i ytterligere to år.

Norgerhaven fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og med plass til 242 innsatte.
Av de 256 som så langt er besluttet overført, har 136 personer selv søkt seg til Nederland. Av disse er 27 norske statsborgere. 120 av de 256 har ikke samtykket i å bli overført til Nederland, av disse er 32 norske statsborgere.

De som overføres uten å ha gitt sitt samtykke, har den samme rett til å klage på vedtaket som innsatte i norske fengsler har. Det skjer nærmest daglig at innsatte i norske fengsler overføres fra et fengsel til et annet uten å ha gitt sitt samtykke. 76 personer har så langt klaget på vedtaket om at de skal til Nederland. Av de klagene som til nå er behandlet, er 19 tatt til følge mens 48 ikke er tatt til følge.

Kriminalomsorgen har også besluttet at 406 personer ikke er aktuelle for overføring til Nederland. 254 av disse er norske statsborgere.

De viktigste enkeltårsakene til at de ikke er funnet egnet for overføring, er at de mottar besøk av barn (88 personer) og at de er under spesialisthelsebehandling (123 personer).

Det var pr. fredag 6. november 173 innsatte i Norgerhaven fengsel, 35 av disse er norske statsborgere.

Tidligere rapporteringer