Mobil Versjon

EØS-finansieringsordningen – Norsk bidrag til europeisk kriminalomsorg

Gjennom EØS og Norway Grants, bidrar Norge, Island og Liechtenstein til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa samt å styrke bilaterale forhold til 15 land i Sentral- og Sør-Europa. 

Justissektoren prioritert

Justissektoren er et prioritert programområde under EØS-finansieringsmekanismene for perioden 2009-2014, og innenfor Programområde 32 ”Correctional Services, including non-custodial sanctions."

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er partner (Donor Programme Partner, DPP) for Latvia, Litauen, Polen og Romania. Dessuten er vi engasjert i Tsjekkia og Bulgaria i samarbeid med Europarådet.

Langsiktig mål

Det langsiktige faglige målet for kriminalomsorgsprogrammet er å bidra til en utvikling i samsvar med relevante internasjonale menneskerettighetsstandarder og oppfølging av Europarådets anbefalinger og retningslinjer.

Herunder er målet bl.a. å møte utfordringer knyttet til en økt fangebefolkning, etterstrebe bruk av alternative straffereaksjoner, bidra til økt fokus på utsatte grupper i fengsel samt å heve kompetansen til både innsatte og ansatte.

Direktoratet koordinerer et større antall bilaterale prosjekter innenfor fengsler og friomsorg i de nevnte landene. Alle fem regioner er involvert i dette meget omfattende samarbeidet som har en finansiell ramme på rundt 500 millioner kroner. 

Prosjektene

Eksempler der enheter deltar i utvikling og gjennomføring av større og mindre prosjekter:

Latvia

 • Utvikling av alternative straffereaksjoner og -gjennomføringsformer, inkludert elektronisk kontroll.
  Partner: Oslo Friomsorgskontor, Ila fengsel
 • Olaine fengsel – bygging av en rusmestringsenhet og opplæring av ansatte
  Partner: Oslo fengsel, KRUS

Litauen

 • Bygging av 4 åpne fengsler (type "overgangsbolig") med fokus på progresjon i soningen 
  Partner: Sandaker overgangsbolig
 • Kompetanseheving for ansatte og innsatte
  Partner: KRUS

Romania

 • Etablering av en ungdomsenhet i Bacau fengsel med tilhørende utvikling av kompetansehevende tiltak blant de ansatte og programmer rettet mot unge innsatte
  Partner: Bjørgvin fengsel, KRUS
 • Gherla fengsel – Etablering av en enhet for kvinner samt utvikling av program for soning for kvinner
  Partner: Bredtveit fengsel
 • Danube Delta – Etablering av et humanøkologisk fengsel
  Partner: Bastøy fengsel
 • Utviklingen av alternative straffereaksjoner og -gjennomføringsformer
  Partner: Rogaland friomsorgskontor 

Polen

 • Opplæring og etter- og videreutdanning av ansatte.
  Partner: KRUS
  Dette er et prosjekt rettet mot å bidra til kunnskap hos dommere og påtalemyndigheten om fordelene ved straffegjennomføring i samfunnet

Kontakt ved spørsmål

KDI ønsker å involvere flere enheter i internasjonalt samarbeid innenfor EØS-finansieringsordningene, og ber derfor interesserte om å ta kontakt med;

Direktør Internasjonal stab i Kriminalomsorgsdirektoratet, Kim Ekhaugen (kim.ekhaugen@kriminalomsorg.no)

For mer informasjon om EØS-programmene, se også;