Kort sagt skal straffen virke avskrekkende for andre, den skal gjøre det umulig å gjøre nye forbrytelser mens man soner straffen og den skal virke rehabiliterende. I tillegg skal straffen også bidra til «sosial ro» ved at man ser at samfunnet reagerer mot urett.

Dersom du ønsker mer informasjon om formål om straff, har Stortingsmelding nr. 37 (2007–2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn (punkt 3.1, side 19) en utfyllende diskusjon om dette.

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.