Mobil Versjon

Tilskudd til frivillig virksomhet

Justis- og Beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet stiller midler til disposisjon over kap. 430, post 70 som frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke om.

Det skal handle om tiltak som kan bidra til rehabilitering og reintegrering av innsatte og domfelte. En del av midlene blir tildelt over statsbudsjettet i regi av Justis- og beredskapsdepartementet og den resterende delen blir utlyst offentlig gjennom Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Post 70 er en tilskuddsordning for frivillig virksomhet under kriminalomsorgens virkeområde. Posten dekker tilskudd til frivillige organisasjoner hvor hoveddelen av organisasjonens aktiviteter finansieres fra andre kilder. Tilskuddsordningen gjelder først og fremst direkte arbeid med domfelte under straffegjennomføringen, men omfatter også bistand og omsorg til lovbrytere etter at de er løslatte. Søknaden må blant annet vise hvordan tiltaket legger til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Søkere blir gjort oppmerksom på at det totale tilgjengelige beløpet for utlysning og tildeling av tilskudd fra KDI er betraktelig lavere enn i foregående år. Det vises her til Innst. 6 S (2015-2016) fra justiskomiteen.

For å sikre bedre forutsigbarhet vil det i behandlingen av søknadene blant annet bli tatt med i vurderingen om organisasjonen har mottatt tilskudd tidligere. Regelverket som det blir henvist til nedenfor gir også informasjon om andre kriterier som tas i betraktning ved beslutning om tilskudd.

Det påpekes at også organisasjoner som har fått øremerket støtte gjennom statsbudsjettet skal kunne søke om de utlyste midler.

Søknadsfristen er satt til 1. april 2016.