Mobil Versjon

Kriminalomsorgen omorganiserer i Innlandet

Kriminalomsorgen Innlandet er nå etablert. Det ble markert i fengselet på Ilseng fredag 10. januar. 

Åpning - Ilseng

1. januar 2020 ble Kriminalomsorgen Innlandet etablert. Kriminalomsorgen Innlandet består av de tidligere enhetene Vestoppland fengsel, Hedmark fengsel, Hedmark og Oppland friomsorgskontor og Kongsvinger fengsel.

- Jeg gleder meg til dette, sa nyansatt enhetsleder for Kriminalomsorgen Innlandet, Jan Korsvold, under markeringen på Ilseng. På bildet får Korsvold (t.h.) på vegne av Kriminalomsorgen Innlandet overrakt et grafisk blad fra regiondirektør Stig Storvik i kriminalomsorgens region øst. Trykket er laget av kunstneren Tom Erik Andersen og heter «I am important, I make a difference».

Storvik hilste fra regionen og seniorrådgiver Marianne Kylstad Øster fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Prosjektleder Knut Are Svenkerud orienterte om prosessen frem mot omorganiseringen, og lederne for de ulike delene av virksomheten ble presentert av enhetsleder Korsvold. 

Hensikten med sammenslåingen av enhetene er å etablere en sømløs straffegjennomføring under en felles ledelse. Denne organiseringen vil bidra til bedre utnyttelse av enhetens fellesressurser, høyere grad av standardisering og mer likebehandling av de innsatte og domfelte. 

Etter sammenslåingen er Kriminalomsorgen Innlandet Norges største enhet i kriminalomsorgen. Enheten vil ha en kapasitet på 303 fengselsplasser fordelt på 124 plasser høy sikkerhet for menn, 20 plasser høy sikkerhet for kvinner, 159 plasser lavere sikkerhet, 32 lenker til elektronisk kontroll og en kapasitet på i underkant av 900 saker knyttet til straffegjennomføring i samfunn, bøtetjeneste og personundersøkelser. Kriminalomsorgen Innlandet vil i tillegg ha spesialkompetanse på straffegjennomføring for utenlandske innsatte.

Budsjettet for 2020 er på om lag 285 millioner kroner. Kriminalomsorgen Innlandet har 258 ansatte og ledes av enhetsleder Jan Korsvold.

Kriminalomsorgen Innlandet vil dekke et areal på 52 500 km2 med et befolkningstall på om lag 386 000 personer. Ansvarsområdet til Kriminalomsorgen Innlandet utgjør ca. 17% av fastlandsarealet i Norge og vil dekke hele Innlandet fylke i tillegg til Jevnaker og Lunner som ligger i Viken fylke. 

Prosessen med sammenslåing har vært basert på høy grad av lokal forankring og bred medvirkning fra de ansattes organisasjoner. Det har vært godt samarbeid og bidragsyterne i de forskjellige arbeidsgruppene har vært motivert, kreative og vist stor vilje til å finne gode løsninger som er fremtidsorienterte. 

Prosjektet har vært organisert i en styringsgruppe, 4 regionale arbeidsgrupper og 7 lokale arbeidsgrupper. Omstillingsperioden har vært 01.06.2019 til 31.12.2019.