Mobil Versjon

Kraftig økning i soning i institusjon

Fra 2014 til 2015 steg antall døgn idømt fengselsstraff som ble sonet i institusjon med 39 prosent.

Elevator-foto

Frelsesarmeens Elevator på Alnabru i Oslo (bildet) er eksempel på en institusjon der domfelte kan gjennomføre fengselsstraff.

I slutten av 2014 ble det satt et mål om at antall døgn pr. år som blir sonet i institusjon skulle økes fra 2014-resultatet på 36.840 døgn til 50.300 døgn. Et meget ambisiøst mål.

26. desember 2015 ble imidlertid målet nådd, og totalsummen for soning i institusjon endte til slutt på 51.076 døgn.

Etter en kraftig nedgang i § 12-soning i 2013, som ble avsluttet med ca. 30.700 døgn, besluttet Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) å opprette et prosjekt for å øke oppmerksomheten rundt denne type soning. Flere ulike tiltak ble iverksatt, blant annet endringer i regelverket, mer oppmerksomhet rundt § 12 i alle ledd i kriminalomsorgen og tett oppfølging av regionene fra KDI. Justis- og beredskapsdepartementet satte et målkrav på 48 000 soningsdøgn for 2015, og de bidro med midler til kjøp av flere plasser.

Marianne Vollan, direktør i KDI, er svært glad for utviklingen.

- Vi visste det ville være en ambisiøs oppgave å nå målet på 50 000 døgn, men takket være dyktige og dedikerte tilsatte lot det seg gjøre. Jeg vil gjerne få berømme alle involverte på alle nivåer i organisasjonen, dere har virkelig gjort en kjempejobb, sier Vollan.

Målet for 2016 er at regionene legger seg på samme nivå som i 2015.

Om soning i institusjon (såkalt § 12-soning)
* Det er straffegjennomføringsloven § 12 som åpner for at en ubetinget fengselsstraff helt eller delvis kan gjennomføres i en institusjon.

* Straffegjennomføring i institusjon er fortsatt en ubetinget fengselsstraff, selv om den gjennomføres i en institusjon som ikke ligger under kriminalomsorgen. De som gjennomfører straff på denne måten er gjerne personer med rusmiddelproblemer, lettere psykiske problemer, atferdsforstyrrelser, tilpasningsproblemer mv.

* Mange innsatte har spesifikke behov som bedre kan ivaretas i en institusjon enn i fengsel, og på denne måten kan soning i institusjon bidra til en bedre tilbakeføring til samfunnet med lavere risiko for ny kriminalitet.

* § 12-opphold kan innvilges i for eksempel behandlings- eller omsorgsinstitusjon for rusmiddelavhengighet og lettere psykiske lidelser, bo - og arbeidstreningsinstitusjon, familiehjem, sykehjem, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller barnevernsinstitusjon.

* Fengselsstraffen kan helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon i inntil 12 måneder. Mange innsatte overføres fra fengsel til institusjon, men det er ikke nødvendig å starte straffen i fengsel. Hele straffen kan også gjennomføres i institusjon i inntil ett år, med mulighet for forlengelse.