Mobil Versjon

Håndbok om utenlandske innsatte lansert

En ny håndbok skal hjelpe tilsatte i kriminalomsorgen i det daglige arbeidet med utenlandske innsatte og domfelte. 

Forsiden på håndboken

Boken er utarbeidet for å være et oversiktlig og praktisk verktøy for tilsatte i kriminalomsorgen. 

Det er Hege Bøhm Ottar ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) og Siv Gaarder og Lars Martin Ørseng ved Oslo fengsel som sammen med en ressursgruppe fra ulike deler av kriminalomsorgen står bak boken. 

Den er et arbeidsverktøy i "nå-situasjonen", noe som betyr at fengselstilsatte og samarbeidspartnere skal finne svar på spørsmål som dukker opp i det daglige arbeidet med utenlandske innsatte. Det er med andre ord ikke nødvendig å lese boken fra perm til perm. 

"Hva må gjøres før innsatte sendes ut av landet?". "Hva skal jeg som fengselsbetjent gjøre opp mot soningsoverføring?". "Hvem kan jeg kontakte i denne situasjonen"? Dette er eksempler på spørsmål man skal kunne finne svar på i håndboken.

I dag er rundt en tredjedel av innsatte i norske fengsler utenlandske statsborgere.

Målet er at håndboken skal:

  • Fungere som et oppslagsverk 
  • Gi svar på spørsmål og uklarheter som ellers kan stå i veien for målrettet arbeid med innsatte med utenlandsk bakgrunn. 
  • Styrke kunnskap og forståelse om utlendingsforvaltning, lover og regler. 
  • Bedre forvaltningssamarbeidet. 
  • Bidra til systematisk og tidlig avklaring av utlendingsstatus. 
  • Være et verktøy for målrettet tilbakeføringsarbeid for innsatte som skal returneres til hjemlandet. 

Samarbeid

Håndboken er et samarbeid mellom KRUS, Prosjekt UngUT i Oslo fengsel og pilotprosjekt Returrådgiver i Oslo fengsel. De to prosjektene er finansiert av Utlendingsdirektoratet.  

Boka er kvalitetssikret av ni direktorater: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Arbeids og velferdsdirektoratet, Barne, ungdoms-, og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet.