Mobil Versjon

Fortsatt økning i antall soningsoverføringer

65 utenlandske statsborgere innsatt i norske fengsler ble i løpet av 2016 overført til fortsatt soning i sine hjemland.

Det viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), som har ansvar for arbeidet med soningsoverføring. Antallet overførte i fjor er to flere enn året i forveien, og det høyeste antall soningsoverføringer i noe år hittil.

Totalt betyr fjorårets 65 soningsoverføringer en innsparing på 36823 fengselsdøgn for norske fengsler, eller en gjennomsnittelig besparelse på 567 døgn per soningsoverført domfelt. Dette tilsvarer vel 100 fengselsplasser med 100 prosent belegg i ett år.

- Kriminalomsorgen er fornøyd med at vi klarer å holde antall soningsoverføringer oppe. Dette er i tråd med de politiske føringene vi arbeider etter, og det frigjør plasser i  norske fengsler. Dette er saker som krever mye arbeid i hver enkelt sak før overføring kan finne sted, sier direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet.

- Samtidig er soningsoverføringene en del av arbeidet med å få til en god løslatelse av de innsatte. Denne gruppen innsatte skal ikke tilbakeføres til det norske samfunnet etter endt soning, men til sine hjemland. Da er det et bidrag til tilbakeføringen at de gjennomfører den siste delen av straffen i sine respektive hjemland, sier Vollan.

De 65 soningsoverføringene i 2016 fordeler seg på 12 land:

Litauen 21
Romania 13
Polen 11
Nederland 5
Tyskland 3
Estland 3
Italia 2
Spania 2
Storbritannia 2
Frankrike 1
Bulgaria 1
Albania 1

Tidligere år
2015: 63 (41 091 sparte fengselsdøgn
2014: 38 (21 241 sparte fengselsdøgn)
2013: 46 (28 603 sparte fengselsdøgn)
2012: 48 (33 046 sparte fengselsdøgn)

Om soningsoverføring
• Det må foreligge et rettslig grunnlag for overføring, dvs. en konvensjon eller avtale mellom Norge og landet personen overføres til.
• Det forholdet som personen gjennomfører straff for i Norge, må være straffbart også i vedkommendes hjemland (såkalt dobbel straffbarhet).
• Det er viktig å understreke at antall utenlandske statsborgere i norske fengsler ikke er det samme som antall utenlandske statsborgere som kan soningsoverføres. Personer som sitter i varetekt er f.eks ikke aktuelle for soningsoverføring, noe som reduserer antall potensielle overføringer betydelig.

Arbeidet med soningsoverføring igangsettes ikke for dommer på mindre enn et halvt år, fordi den samlede saksbehandlingstiden i Norge og mottagerlandet ofte strekker seg over lengre tid enn et halvt år.